จำนวน 1056 คน
** ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับปริญญาครั้งที่ 40 สมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 21 มค 2566

ลำดับรหัสคำนำหน้าชื่อสกุลระดับคณะสาขาปีที่จบเลขที่นั่ง
16136410045นางสาวกชพรรณพูนสิรสินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 09
26135C10011นายกชวรรณเอนกลาภปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 08
36231L10141นางสาวกนกกานต์เสนาจปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 23
46036410019นางสาวกนกพรเขม้นงานปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 20
56231L10160นางสาวกนกพรลอยราษฎร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 24
66132410040นางสาวกนกพรรณวันวงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 13
76231L10107นางสาวกนกรทชมชื่นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 25
86153410015นางสาวกนกวรรณทรงจิ๋วปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 23
95731L10068นางสาวกนกวรรณทีฆะพันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 26
106231L10177นางสาวกนกวรรณบุราครปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 27
116231L10054นางสาวกนกวรรณวงศ์ชาลีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 28
126033410013นางสาวกมนรัตน์บุญปลูกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการเงิน2564RG 22
136151410076นางสาวกมลชนกทวีหันต์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 04
146153410003นายกมลทรรศน์สิงหาเวชปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 24
156232D10058นางสาวกมลทิพย์ทรงสวัสดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 14
166236D10069นางสาวกมลพรรณกายาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 21
176134C10004นางสาวกมลรัตน์เกรียงยงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RG 29
186231L10048นางสาวกมลรัตน์วิริยะกิจสมบูรณ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 29
196236D10068นางสาวกมลรัตน์สุริยะฝ่ายปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 22
206236D10090นางสาวกมลวรรณกรณีสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 23
216231L10034นางสาวกมลวรรณคำดวงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 30
226131L10025นางสาวกมลวรรณช้อยสามนาคปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 01
236153410012นางสาวกมลวรรณสอนมังปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 11
246231L10045นางสาวกรชนกวัชรศิริปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 02
256116310005นางสาวกรรจิราแกว่นกสิกรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 12
266036410007นางสาวกรรญานัฐพึ่งเกษมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2563RK 24
276232D10044นางสาวกรรณิการ์แก้วทองสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 15
286231L10077นางสาวกรรณิการ์บัววันปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 03
296134C10021นางสาวกรวรรณจดจำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RG 30
306161410029นายกฤตภาสชูจันทร์กุลปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 09
316132C10071นางสาวกฤตยาโตยิ่งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 16
326335N10001นางสาวกฤติกาเฉลิมเล่าปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2564RJ 09
336231L10174นางสาวกฤติการ์ดาวเรืองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 04
346018410007นายกฤติเดชธนวงศ์วาณิชปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2564LM 21
356214710001นางสาวกฤติมาภูมลีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 05
366343020004นางสาวกฤติมาพรวงศ์อินทร์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 14
376212C10052นายกฤษฎาหนูเหมืองนาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 17
386253410022นายกฤษณพันธ์สุขสมบัติปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 25
396215N10002นายกฤษณะปลาบู่ทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 11
406345810003นายกฤษณะพัชร์อชโชติพงศ์ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง2564LA 12
416335N10016นายกฤษณะศักดิ์แสงประเสริฐพรปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2564RJ 10
426332N10007นางสาวกฤษณาหมื่นรามปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 17
436116410023นายกวินกิตติ์ทองชำนาญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 13
446231L10088นางสาวกวินธิดาหมื่นนรินทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 05
455913N10026นายก้องกิดากรกันทะอินทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 19
466013M10013นายก้องเกียรติใจเที่ยงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 20
476232D10065นางสาวกัญญาพรเดือนจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 18
486236710003นางสาวกัญญารัตน์งามเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 25
496151410009นางสาวกัญญารัตน์นิลพลอยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 05
506351710006นางสาวกัญญารัตน์ฝาดสูงเนินปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 06
516034410019นางสาวกัญญารัตน์วุฒิธรพิพัฒน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 01
526036C10019นางสาวกัญญารัตน์สวัสดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 26
536231L10049นางสาวกัญญารัตน์แสงทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 06
546153410027นางสาวกัญญารัตน์หอระเวกปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 26
556161410019นางสาวกัญญาวีใจพันธ์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 11
566151410025นางสาวกัญยาณีนวลทรัพย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 07
576132410066นายกัณฑนาแสนทวีสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 19
586235D10012นายกัณตภณทองแพปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 11
596016810022นายกันตินันท์ลาดสาวแหปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 14
606131410004นางสาวกันธิชาเอี่ยมเอาฬารปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 07
616232D10091นางสาวกันยาพิมษรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 20
626153810029นางสาวกัลญารัตน์ทับแสงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 27
636161410024นางสาวกัลยาลนลบปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 12
646331A10003นางสาวกัลยาวิทิตถาวรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 08
656151410017นางสาวกาญจนาจุลละนันท์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 08
666112P10001นางสาวกาญจนาทศพรสัมพันธ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LC 18
676132C10041นางสาวกาญจนาปัญโญทิพย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 21
686134410013นางสาวกาญจนาลับไธสงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 02
696241510001นางสาวกาญจนาศรีจันทร์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 15
706115810001นางสาวกาญจนาสาระวรรณปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 12
716136D10058นางสาวกาญจนาพรแก้วปัดชาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 27
726236D10087นางสาวกานดาขุนนุชปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 28
736131L10113นางสาวกานต์ธิดาบุญเกิดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 09
746212C10015นายกิตติเฮงอุดมทรัพย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 19
756132410041นายกิตติพงษ์จันทร์เพ็งเพ็ญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 22
766131410029นางสาวกิตติยาพรขำอยู่ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 10
776153410032นายกิตติศักดิ์สาตแฟงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 28
786015810003นายกิติภูมิแซ่ด่านปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 13
796161410027นางสาวกุลธิดาพรมช้างปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 13
806232D10103นางสาวกุลวดีคำหอมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 23
816136C10034นางสาวกุลสตรีมุ้งงามปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 29
825931L10094นางสาวกุสุมาบุญบำรุงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 11
836131410006นางสาวเก๋พรหมเตียมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 12
846015810001นายเกรียงไกรเคนบูปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 14
856116310023นายเกรียงวิทย์คงถาวรวุฒิกุลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 15
866132410074นางสาวเกวลินสวยไธสงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 24
876044020001นายเกษมฌาณมีเดชปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LA 09
886154710005นายเกียรติขจรทองจีนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 20
896152410008นายเกียรติภูมิคุ้มมีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2564RR 21
906213M10025นายเกียรติศักดิ์เดินเมืองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 21
916212C10023นายเกียรติศักดิ์เอมโอชปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 20
926132410022นางสาวแก้วนภาบุญศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 25
936216M10013นายไกรเดชพันทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 16
946161410004นางสาวขนิษฐาแก้วกังวาลปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 14
956154410033นางสาวขนิษฐาแพมขุนทดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 15
966236D10017นางสาวขนิษฐาวงไชยาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 30
975731C10067นางสาวขวัญฤทัยดาราศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 13
986136410022นายเขตต์ตะวันพลายยงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 01
996236D10002นางสาวคณาวรรณศิริวงศ์ตระกูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 02
1006054410041นายคณิณพูลพิพัฒน์ไพศาลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 21
1016231L10042นางสาวคณิสรจินดาธนานันท์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 14
1026212C10006นายคมสันรอดประไพปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 21
1036154C10011นายคมสันวันดีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 16
1046016M10006นายคุณากรพูลลำเภาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2563LL 17
1056213M10017นายจตุรงค์บริบูรณ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 22
1066131410041นางสาวจริยาไทรวิบูลย์สุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 08
1075915410032นายจักรกฤษทารบาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 15
1086131410042นายจักรีทิมาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 15
1096231L10227นางสาวจารุนีย์เปรมนิ่มปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 16
1106153810023นางสาวจิณห์นิภาลิ้มจิตรสมคิดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 29
1116232D10069นางสาวจินดารัตน์วรรณบันเทิงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 26
1126341410006นางสาวจินตนาเกษตรเสริมวิริยะปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 16
1136036410037นางสาวจินตนาสุขคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 03
1145914410047นางสาวจิรพรรณทุมะโยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LJ 06
1156154410031นายจิรพัชร์นิธิเบญจโรจน์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 22
1166116410006นางสาวจิรพิชศ์อินทร์บำรุงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 18
1176113810004นายจิรภัทรสกุลพรพิทักษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 23
1186213M10006นายจิรวัฒน์เจียนงามปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 24
1196213M10021นายจิรศักดิ์บัวใหญ่ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 25
1206154410061นายจิรศักดิ์ประพฤติธรรมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 23
1216253410018นางสาวจิระภิญญาประจุดทะเนย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 30
1226131410025นางสาวจิรัชญาเจริญยิ่งอมรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 17
1236351710008นางสาวจิรัชญาวารีพัฒน์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 09
1245914410042นางสาวจิราพัชรนิลน้ำเพชรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LJ 07
1256136410006นางสาวจิราภรณ์แกล้วกล้าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 15
1266236D10064นางสาวจิราภรณ์เดือนฉายปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 04
1276134D10067นางสาวจิราภรณ์สุดาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 03
1286231L10138นางสาวจิราภาทวีคงศักดิ์สกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 18
1296232N10006นางสาวจิราภาวิทสาวงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 27
1306236D10079นางสาวจิรายุนิลอ่างทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 05
1316112M10022นายจิรายุทธนามมาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LC 22
1326215710003นายจิราวัฒน์อินทรประดิษฐ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 16
1336236D10061นางสาวจิวรากรเพชรป้อปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 06
1346131L10168นางสาวจีรนันท์วงศาโรจน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 19
1356136410008นางสาวจีรนันท์หินนอกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 07
1366116910007นางสาวจีระนันท์ชาติชำนิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 19
1375831410135นางสาวจีระภาโชคบัณฑิตปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2561LP 14
1386132410054นางสาวจุฑาทิพย์เท้นทองเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 28
1396332N10015นางสาวจุฑาทิพย์เรืองอร่ามปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 29
1406231L10212นางสาวจุฑาทิพย์ศรีเกตุปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 20
1416131410034นางสาวจุฑามาศคงกระพันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 21
1426151410048นางสาวจุฑามาศชวดรัมย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 10
1436253410039นางสาวจุฑามาศบุญกองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RR 30
1446351710007นางสาวจุฬาลักษณ์สมไพรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 11
1456116310021นางสาวเจนจินาหวามากปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 20
1466131C10051นางสาวเจนจิราปัญญะภาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 22
1476254710005นางสาวเจนจิราปุลาถาเนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 24
1486151410035นางสาวเจนจิราส้มเกิดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RP 23
1496136C10030นางสาวเจนจิราสุวรรณภัฏปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 08
1506134410003นางสาวเจนจิราอ่วมสันเทียะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 04
1516212C10026นายเจริญศักดิ์กรณีย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 23
1526231L10186นายเจษฎากรบัวขาวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 23
1536135C10002นายฉัตรชัยเฉลิมพันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 12
1545972020002นางสาวฉันทิดาสถาปน์เงินปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 05
1556253410030นายเฉลิมพงศ์คำวงศ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 01
1566131C10023นางสาวเฉินเชี่ยนปิงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 24
1576231L10075นางสาวชนกนาจล้อทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 25
1586231L10099นางสาวชนกานต์บุญริดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 26
1596253410052นางสาวชนพิชชาพรฉายาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 01
1606051410023นางสาวชนัชญาอาจชมภูปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 12
1616341420005นางสาวชนัดดาแหลมเพ็ชร์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 17
1626153410004นางสาวชนากาญจน์เชาวลักษณ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 02
1636112410014นางสาวชนากานต์งาเนียมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 24
1646136C10015นางสาวชนากานต์บุญเรืองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 09
1656053410031นางสาวชนากานต์อิ่มลิ้มทานปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2563RS 12
1666254710003นายชนาธิศเดชศักดิพลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 25
1676112410011นายชนายุทธดาราแก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 25
1686132C10064นางสาวชนิดาชุมหิรัญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 30
1696241410005นางสาวชนิดาภาปัตพีปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 18
1706231L10041นางสาวชนิตารุ่งแสงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 27
1716231L10060นางสาวชยานันท์ทุมปัดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 28
1726231G10009นายชยาวุฒิเอี้ยงชะอุ่มปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 29
1736154C10015นางสาวชรินรัตน์ชัยเสนาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 26
1746151410054นางสาวชลดาชฎาวงษ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 13
1756116410005นางสาวชลธิชาจีนเก่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 06
1766151410069นางสาวชลธิชาเนียมหมวดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 14
1776232D10087นางสาวชลธิชาพุ่มจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 01
1786136410051นางสาวชลธิชาแสงชัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 10
1796134C10025นางสาวชลธิชาแสงประเสริฐสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RG 23
1806154410066นางสาวชลิดากิจเจริญปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 27
1816112410033นายชวกรณ์ทองดีวงษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 26
1826161410005นางสาวชวิศาเติมประยูรปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 15
1836136C10002นายชัชรินทร์ดวงภุมเมศปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 11
1846161410032นางสาวชัญรมณจิรชยาวัลปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 16
1856154410063นายชัยชนะสิ้นภัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 28
1866154410036นายชัยชาญวงราชปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 29
1876153410014นายชัยชาญสุมาลีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 03
1886212C10059นายชัยณรงค์ทองประเทืองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 27
1896151410026นายชัยธวัชสุระคำแหงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RP 27
1906112410007นายชัยธวัฒน์กระจ่างพุ่มปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 28
1916332N10021นายชัยพันธ์กสิผลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 02
1926014410006นายชัยยุทธิ์พุ่มมาลาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 08
1936113M10002นายชัยโรจน์เฉิดไธสงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 26
1946231L10004นายชัยวัฒน์เกี้ยวเพ็งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LQ 30
1956034410049นายชัยวัฒน์ขอใหญ่กลางปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2563RH 05
1966253410040นายชัยวัฒน์พันธ์ฤทธิ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 02
1976236D10011นายชัยวุฒิบุญเพ็งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 12
1986119410009นายชัยวุฒิลิ้มสุวรรณปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LM 26
1995713410045นายชาญณรงค์นิ่มทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 27
2006136410016นายชาญณรงค์พันธ์เสนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 13
2016112C10032นายชาติชายคำเงินปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LC 29
2026212M10018นางสาวชาลิสาจูรัตน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 30
2036231L10072นางสาวชาลิสาแตงเจริญโชคปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 01
2046236D10057นางสาวชาลิสายอดเพชรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 14
2056012720001นายชิตพลประทุมโชปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 01
2066215M10011นายชิตพลสุวรรณเวียงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 17
2076235D10015นายชิษณุพงศ์พูลเกตุปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 13
2086132410069นางสาวชุติกาญจน์สุขเกษมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 03
2096231L10031นางสาวชุตินันท์เพชรจารนัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 02
2106343810014นางสาวชุตินันท์มูณีวรรณปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 15
2116236D10016นางสาวชุติมาคดคีรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 15
2126251710005นางสาวชุติมามินภายสงค์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2563RQ 15
2136134410002นางสาวชุษณะจิตต์แก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 06
2146131410011นางสาวเชาวรินชื่นใจดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 03
2156215M10008นายเชาว์วัชร์ธนวรศักดิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 18
2165972020014นายโชติภักดีอักษรปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 06
2176236D10026นางสาวโชติกาสาทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 16
2186341410008นางสาวโชติกาเหล่าศรีปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 19
2196034410047นายไชยาบาลคำมีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RG 24
2206071010005นาวาเอกไชโยธรรมรัตน์ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LA 01
2216136410015นางสาวญาณินไกรสะสมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 16
2226051410076นางสาวญานิภาธรรมสุขปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 16
2236343010007นางฐิติกานต์กลิ่นเจริญปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 16
2246351710009นางสาวฐิติรัตน์สุวรรณครปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 17
2256161410036นายณกานต์ปานมณีปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 17
2266136410039นายณปกรณ์กวินทร์ทิมเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 17
2276153410063นายณภัทร์จิตร์สมสุขปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 03
2286212N10017นายณภัทรเจริญร่มโพธิ์แก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 02
2296231L10161นางสาวณภาภัชประสิทธิ์นอกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 04
2306213M10022นายณรงค์ชัยจำปาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 28
2316212N10004นายณรงค์ชัยผิวผ่องปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 03
2326136C10023นายณรงค์เดชดีสินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 10
2335713410041นายณรงค์รัตลายนาคขดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 29
2346234D10041นางสาวณัชชาบุบผาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 07
2356343820016นายณัฎฐชัยม่วงเปรมปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 17
2366114410049นางสาวณัฎฐ์นรีเท่าราชปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 09
2376134410011นางสาวณัฏฐธิดาภูชงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 08
2386234D10012นางสาวณัฏฐาลมสูงเนินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 09
2396112C10040นายณัฐนาคะวรังค์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LD 04
2405832410119นางสาวณัฐกมลภู่ระย้าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 04
2416152410003นายณัฐกรลมอ่อนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2564RR 22
2426034C10041นายณัฐกิตติ์คุณาบุตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 10
2436132D10100นางสาวณัฐกุลไชยยงยศปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 05
2446231L10223นางสาวณัฐชยามีสมศิลป์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 05
2456253410015นางสาวณัฐชยาศรีสุนทรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 04
2466253410047นางสาวณัฐชยาสุติญญามณีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 04
2476235D10040นางสาวณัฐชวรรณจันทารามปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 14
2486243820006นางสาวณัฐชาแซ่พูปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 18
2496136D10019นางสาวณัฐญามูลเมืองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 18
2506236D10066นางสาวณัฐณิชาถุงเงินศิริปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 19
2516151410079นางสาวณัฐดาวชมศิริวัฒน์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RP 28
2526136D10045นางสาวณัฐธณีย์หลงปรางค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 20
2536253410049นางสาวณัฐธยาน์คำนาคปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 13
2546132C10004นางสาวณัฐธิดากองศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 02
2556135410018นางสาวณัฐธิดานิยมอำนวยกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 06
2566335N10008นางสาวณัฐนรีฤทธิ์เรืองเดชปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2564RJ 15
2576231L10157นายณัฐนันท์เปลี่ยนสกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 06
2585614410110นายณัฐนันท์วงษ์น้อยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2563LJ 10
2596215Q10001นายณัฐนิชปิ่นประสาธนกุลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2563LK 19
2606216M10006นายณัฐพงค์เทียนสันเทียะปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 21
2616136410019นายณัฐพงศ์ศรีกะทัดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 21
2626161410035นายณัฐพงษ์พวงโตปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 18
2636113M10029นายณัฐพลโกมุดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 30
2646152410016นายณัฐพลขุนศรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2564RR 23
2656014N10002นายณัฐพลบรรจุทรัพย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 11
2666115810002นายณัฐพลประสงค์ผลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 10
2676013M10026นายณัฐพลยอดปัญญาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 01
2686114410046นายณัฐพิพัฒน์ยังประสมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 12
2696154410054นายณัฐภูมิจันทร์กระจ่างปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 30
2706253410048นางสาวณัฐมนเชิดผลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 14
2716232D10027นางสาวณัฐมลลิ่มกองลาภปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 06
2726253410004นางสาวณัฐริณีวิเชียรฉายปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 15
2736236D10046นางสาวณัฐรีญาลมไธสงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 22
2746134410004นางสาวณัฐวรรณเดชสันเทียะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 11
2756231L10150นางสาวณัฐวรรณบุญเพ็ชรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 07
2766232D10028นางสาวณัฐวรรณศรีสุขสวัสดิกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 07
2776113M10023นายณัฐวัฒน์จันทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 02
2786136410028นายณัฐวัฒน์สงสกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 23
2796232D10010นางสาวณัฐวิภาปฐมสุขสวัสดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 08
2806131410013นางสาวณัฐวิภาสินธุมาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 08
2816212C10061นายณัฐวุฒิเกษโกศลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 05
2826243820003นายณัฐวุฒิเชียงคำปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 19
2836112810019นายณัฐวุฒิบัวเผื่อนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 06
2845754410058นายณัฐวุฒิพวกพันธ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 01
2856115N10010นายณัฐวุฒิศรีแสงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2563LK 20
2866253410007นายณัฐวุฒิแสงสว่างปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 05
2876119410002นายณัฐสกุลพญามังปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LM 27
2886151410092นางสาวณัฐหทัยสุขฟองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 18
2896132410032นางสาวณัฐิดาแสนสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 03
2906151410060นายณัฐิวุฒิด้วงเพชรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RP 29
2915932410061นายณัทธรทองเกลี้ยงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 09
2926116310009นางสาวณิชกานต์บุญชูงามปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 07
2936332N10028นางสาวณิชากานต์เรืองจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 10
2946116910008นางสาวณิชาลฎาวงษ์ทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 08
2956116310022นางสาวดลยพรชัยประเสริฐปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 22
2966335N10022นางสาวดลยาภู่ห้อยปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2564RJ 16
2976116310008นายดลลัชนัยศรีเฉลียวปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 23
2986131C10010นางสาวดวงแขไชยลังกาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 09
2996231L10149นางสาวดวงฤทัยเขมังคะโลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 10
3006236D10007นางสาวดวงหทัยแสนประเสริฐปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 24
3016112410006นายดำรงค์ศักดิ์ศรีสวัสดิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 07
3026032710003นางสาวดุลยรัตน์กิ่งสวัสดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 11
3036113410010นายดุลยวัตนุ่นเศษปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 03
3045913410013นายต้นตระการสุขคุ้มปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 04
3056161410016นางสาวตรีสุคนธ์ท้วมแจ้งปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 06
3066212C10040นายตาลพันทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 08
3076232D10047นางสาวแตงโม-ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 12
3086131C10039นายถิรวุฒิบำรุงสวัสดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 11
3096213M10024นายทนงศักดิ์ซ้อนเพชรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 05
3106212C10057นายทนงศักดิ์เมืองพิลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 09
3116212C10056นายทวีโชคนามวงษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 10
3126154410081นายทศพรขันอ่อนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 02
3136113810001นายทศวรรษขาวสุวรรณปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 18
3146153410067นายทศวรรษวงษ์ชื่นปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 06
3155912410001นายทศวัฒน์ท้าวนางปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2562LD 11
3166132410047นางสาวทอฝันลี้เจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 13
3176131L10218นางสาวทัตพิชาแสงอ่อนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 12
3186231L10025นายทินภัทรพลสวัสดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 13
3196241510004นางสาวทิพย์ไพลินคังกันปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 20
3206154710009นางสาวทิพย์วรรณชาตะลีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 03
3216154C10021นางสาวทิพย์วรรณไชยรัชฎ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 17
3226116310018นางสาวทิพยสุดาคำกลิ่นปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 24
3236215N10003นายทิวธงคงธงชัยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 21
3246132410058นางสาวทิวพรรณสุธรรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 04
3256132410036นายทิวากรภูภักดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 14
3266212N10002นายเทพฤทธิ์พงษ์สถิตย์พินิจปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 12
3276016910007นายเทพสิริตรีอุทัยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 25
3286232D10040นางสาวเทวีขาวเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 15
3296112810001นายเทิดศักดิ์เพ็ญสถิตย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 09
3306213M10013นายเทิดศักดิ์อยู่ศิริปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 06
3316232D10114นายแทนคุณหมันเทศมันปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 16
3326112810016นายไทธรรชุมสมุยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 13
3336212M10009นายธงชัยสงหล้าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 14
3346112C10039นายธนกฤตดีศิริปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LD 15
3356153410030นายธนโชตินอบน้อมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 07
3366134410007นางสาวธนนันท์คนอยู่ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 12
3376212C10045นายธนปกรณ์เกษมสุนทรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 16
3386231L10081นางสาวธนพรพึ่งนุสนธิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 14
3396212C10044นายธนพัฒน์ปู่แตงอ่อนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 17
3406132410005นายธนภัทรประจำแถวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 17
3416231L10175นางสาวธนวรรณกวางคีรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 15
3426154410069นายธนวัฒน์จันทร์ศักดิ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 04
3436136410011นายธนวัฒน์ดวงคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 25
3446343010006นายธนวิชญ์วงศ์ใหญ่ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 20
3456253410010นายธนเวทย์เกษมวัฒนาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 08
3466112C10028นายธนสิทธิ์น้อยวัฒน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LD 18
3476134410029นางสาวธนัชญาบุญบุตตะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 13
3486235D10030นางสาวธนัตฌาสันทัดปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 17
3496113410020นายธนากรอุดมมีชัยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 07
3506231L10038นายธนาธิปนิราชปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 16
3516113M10006นายธนาภรณ์ชูทานปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 08
3526131C10036นายธนายุสคล้ายอ่อนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 17
3536151410046นางสาวธนาวัลณ์แก้วปินะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 19
3546154410076นางสาวธนิดานิมิตการดีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 05
3556231L10226นายธเนศสมใจปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 18
3566153410025นายธรรมภณจันทร์ประชุมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 09
3576214N10001นายธวัชชัยดีรอบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 13
3586115410007นายธวัชชัยตุ่ยสติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 09
3596213M10019นายธวัชชัยทองทวีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 09
3606215M10009นายธวัชชัยทาทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 22
3616132410008นางสาวธวัลรัตน์เหรียญทองเลิศปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 18
3626161410020นายธัชพลกิจสกุลปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 19
3636337210003นางสาวธัญจิรามิ่งขวัญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการนวัตกรรมการค้า2564RP 15
3646132D10009นางสาวธัญญารักภูโคกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 19
3656231L10159นางสาวธัญญารัตน์ชมหนูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 19
3666132410012นางสาวธัญญาเรศพลายพันธุ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 20
3676331A10002นางสาวธัญญาเรศรุ่งวัฒนานนท์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 20
3685832C10056นางสาวธัญญาลักษณ์เบ้าทองหล่อปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2563RD 21
3696337210011นายธัญเทพโมธรรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการนวัตกรรมการค้า2564RP 16
3706151410078นางสาวธัญลักษณ์วงษ์ศรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 20
3716116410034นายธันวาวาระดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 26
3725952410016นายธาดามีจันทรเพชรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2562RR 24
3736213M10027นายธารารัตน์อุดทุมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 10
3746151410014นางสาวธิชานันท์ทองจรัสสกุลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 21
3756132410076นางสาวธิญาดาภักตะชัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 22
3766253410042นางสาวธิดากลอนสุดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 16
3776231L10165นางสาวธิดาทรงนางรองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 21
3785834C10057นางสาวธิดารัตน์เกตุพูนทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 14
3796232D10070นางสาวธิดารัตน์รัตนเพชรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 23
3806232D10013นางสาวธิดารัตน์ลักษมันปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 24
3816132C10002นางสาวธิติกาญจน์ถิระพิบูลโรจน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 25
3826051410041นายธีรชัยเอมอิ่มปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2563RQ 22
3836034710003นายธีรธรรมแผลงปานปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 15
3846241010005นายธีรพงศ์ฉุนกล้าปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 21
3856253410054นายธีรพงศ์เอี่ยมสำอางค์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 10
3866112410005นายธีรภัทร์ราชโพธิ์ทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 19
3876154410079นายธีรภัทร์สิริรัตนศักดิ์กุลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 06
3886012410029นายธีรภัทรบุญยงค์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 20
3896112810021สิบเอกธีรภัทรเผือกเทศปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 10
3906212N10014นายธีรวงศ์ไทยอุดมทรัพย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 21
3916112810009นายธีรวัฒน์ฟ้าแจ่มปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 13
3926231L10061นายธีรวุฒิเวียงธรรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 22
3936212C10004นายธีระศักดิ์ปราบงูเหลือมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 22
3946154410039นายนครินทร์ขจรศิริกุลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 07
3956213M10016นายนครินทร์ทวีหนุนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 11
3966215M10006นายนครินทร์แสนกุลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 23
3976212C10024นายนทีกานต์สายคงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 23
3986235D10021นายนนท์จักรแก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 18
3996154410014นายนนทกรแซ่ซิ้งปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 08
4006112410034นายนนทนัตถ์อรวิวัฒนกุลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 24
4016014410007นายนนทวัฒน์โตแก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 14
4026153410042นางสาวนนธวรรณนนทะศิริปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 11
4036153410018นางสาวนพเกตุมีทองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 05
4046213M10001นายนพดลมาศสินปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 12
4056131C10029นางสาวนพรัตน์ฤทธิศาสตร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 23
4066153810006นางสาวนพรัตน์เลิศลบปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 12
4076154C10019นางสาวนพรัตน์เส็งดอนไพรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 09
4086114710002นายนพฤกษ์เถียรประภากุลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 15
4096332N10025นางสาวนภัชพรหัดทีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 26
4106231L10144นางสาวนภัสกรกลั่นฉอ้อนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 24
4116214N10004นายนภัสกรแวงวาสิตปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 16
4126136410014นางสาวนภัสรมั่งน้อยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 26
4136231L10228นางสาวนภัสวรรณนาคทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 25
4146351710003นางสาวนภัสสรเกษหอมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 23
4156153810017นางสาวนภัสสรเฉิดพันธุ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 13
4166153410050นางสาวนภาพรปิงดอยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 14
4176213M10026นายนรินทร์มณีเทพปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 13
4186231L10052นายนรินทร์วิจิตรศักดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 26
4196231L10027นางสาวนรินทิพย์ทิมช่องปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 27
4206053410090นายนฤเบศวังราชปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 15
4216061C10004นางสาวนฤมลแก้วคงยศปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 20
4226018720001นางสาวนฤมลคัมภิรานนท์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2564LM 22
4236236D10084นางสาวนฤมลทุนบุญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 27
4246136C10009นางสาวนฤมลธนะศักดิ์สาครปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 11
4256112810012นายนฤวิทย์ภูน้ำใสปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 11
4266231L10012นางสาวนลัทอภิทรัพย์โสภณปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 28
4276231710011นางสาวนลิณีเชื้อทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 29
4286153810030นางสาวนลินทิพย์ผลาผลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 16
4296351710016นางสาวนวรัตน์พัฒน์พินิจปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 24
4306136410018นางสาวนววรรณยศเกตุปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 28
4316132410071นางสาวนัชยานาชัยสินธุ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 27
4326231L10164นางสาวนัทชาอุบลไทรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LR 30
4336343820002นางสาวนันท์นภัสอ่อนเกตุปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 21
4346253410053นางสาวนันทพรพุกสุริวงศ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 17
4356212C10005นายนันท์มนัสกฤตณัฐวัฒน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 25
4366151410016นายนันทวัฒน์ชูแก้วไม้ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 25
4376019410015นายนันทวัฒน์เผ่าพันธ์แพทย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LM 28
4386231L10035นางสาวนาตาชาอยู่ในวงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 01
4396132D10107นางสาวนารถชนกหาดสืบวงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 28
4406116410044นายนาวินเมืองนกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 27
4416132C10015นางสาวน้ำเพชรกองทรัพย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RD 29
4425914410050นางสาวน้ำเพชรบุญนาดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LH 29
4436131C10021นางสาวนิจจรีย์บางเพียรดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 02
4446161410015นางสาวนิชาภารุ่งเจริญปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 21
4456134D10016นางสาวนิตาสอนบุตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 16
4466136410050นางสาวนิติพรคล้ายสุทธิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 29
4476215710004นายนิพจน์อู๋ไพจิตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 24
4486112C10009นายนิพิฐพนธ์โรจน์กิจบวรเดชปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 26
4496151410012นางสาวนิภาธรวิเศษจินดาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 26
4506134C10040นางสาวนิภาพรแก้วพรรณาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 17
4516032410080นางสาวนิภาพรศรีสงวนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2563RD 30
4526136C10031นางสาวนิรชาละม่อมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RL 30
4535914410049นางสาวนิลบุญนาดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LH 30
4546161410011นางสาวนิลรัตน์หุ่นภูปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 22
4556154410062นางสาวนิศาชลเอี่ยมพัฒนาสุขปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 10
4566154410051นางสาวนุชจิราฉลูศรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 10
4576251710001นางสาวนุชจิราภรณ์สิงหชัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2563RQ 27
4585914410051นางสาวนุสรารุ่งเรืองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LJ 02
4596344010006นางสาวเนตชนกพริ้งสกุลปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LA 10
4606151410063นางสาวเนตรนรินทร์องคะลอยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 28
4616236D10004นายบวรชัยเอี่ยมพริ้งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 01
4626036D10071นางสาวบุญชนัฏฐาแซ่เอี้ยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 02
4636243820004พระบุญเม็งเสงปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564 
4646112M10007นายบุญสมสมวงษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LD 27
4656135410023นางสาวบุณยานุชสมบุญปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 19
4666154C10009นายบุริศน์สุวะชัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 11
4676116410017นายบุริศร์วัฒนสินธุ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 28
4686231710007นางสาวบุลฑริกชำนาญเวชปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563LS 03
4696119410011นางสาวบุศกรทองเพ็ญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LM 29
4706136C10039นางสาวบุษราคัมคำเรืองศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 03
4716132410037นางสาวเบญจพรชูเกตุปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 01
4726234D10019นางสาวเบญจมาศแก้วอุตปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 18
4736231L10132นางสาวเบญจมาศตุ้มแก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 04
4746231L10106นางสาวเบญจมาศบุญเฉลียวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 05
4756161410002นางสาวเบญจรัตน์กิมอ่วมปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 07
4766236D10073นางสาวเบญจรัตน์แดงพูลผลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 04
4776136410052นางสาวเบญญาจรพงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 17
4786131C10033นางสาวเบญญาทิพหุ่นลำภูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 06
4796154710007นายปกรณ์ลีละผลินปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 12
4806051410001นายปฏิญญาจานสูงเนินปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 29
4816153410031นายปฏิพลลาดนอกปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 17
4826216M10012นายปฏิภาณคชอ่วมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 29
4836151410041นางสาวปฏิมาอโรริยะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RP 30
4846341410016นางสาวปฐณวิกรณ์ฐิตาภัทรภิญโญปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 22
4856231L10120นางสาวปฐมาวรรณเรืองสมบูรณ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 07
4866132410009นางสาวปณิตาประไพภูมิปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 02
4876151410059นางสาวปทุมมาปัสสาสิงห์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 30
4886343410001นางสาวปทุมมาศชื่นโชติกิตติปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 22
4896132410021นางสาวปนัดดาวิลัยวาสปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 03
4906212N10009นายปพนฉิมเมืองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 28
4916112410021นายปรัชญามั่นสุขปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 29
4926231L10203นายปราการอู่ตะเภาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 08
4936131410014นางสาวปราณีสุขสุเดชปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 09
4946345810006นายปราโมทย์หาปัญนะปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง2564LA 13
4956335N10011นางสาวปริชญางาชาวใต้ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2564RJ 20
4966231L10245นางสาวปริศนาบัวอินทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 10
4976236D10088นางสาวปริศนาสบายจิตต์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 05
4986212N10010นายปวรฉิมเมืองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LD 30
4996136410043นางสาวปวันรัตน์คำด้วงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 06
5006131410022นางสาวปวีณ์นุชสุวรรณปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 11
5016112410003นายปัญญากรเรืองฤทธิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 01
5026161410022นายปัญญาพลกนกนุวัตร์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 08
5036236D10028นางสาวปัณชญาเทศผ่องใสปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 07
5046131C10053นางสาวปัทมาวรรณเหมหงษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 12
5056131410010นางสาวปาณิศาอยู่เย็นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 15
5066236D10075นางสาวปาณิสราม่วงสีตองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 08
5076172010011นางปาณิสราสืบไชยวังปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 07
5086232D10101นางสาวปานจรีย์ผึ่งผายปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 04
5096232D10088นางสาวปานตะวันนาควัชระปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 05
5106351710014นางสาวปาริชาติแก้วจีนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 01
5116335N10013นางสาวปาริชาติแก้วอยู่ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2564RJ 21
5126231710010นางสาวปาริชาติบุตตอินทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 13
5136134C10027นางสาวปาริชาติอินกาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 19
5146231L10140นางสาวปาวลีคำจวงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 14
5156152410015นายปิติภัทรวสุธนพิเชียรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2564RR 25
5166231L10070นางสาวปิยวลีไกรงูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 15
5176112410028นายปิยวัตรรุ่งแจ้งปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 02
5186113810006นายปิยะชินวงศ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 14
5196131410017นางสาวปิยะธิดาว่องประเสริฐปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 16
5206231L10079นางสาวปุญชรัศมิ์วงษ์เกิดศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 17
5216132C10052นางสาวปุญชรัสมิ์ กัญจน์วาชรัตน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 06
5226134C10026นางสาวปุญชรัสมิ์ปราบพลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 20
5236337210004นายปุณณกิจลีจันทึกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการนวัตกรรมการค้า2564RP 17
5246253410009นางสาวปุณิกาสุขะวรรณะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 18
5256112M10008นายเปรมชัยอุ่นวัฒนาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LE 03
5266051410003นางสาวเปรมฤทัยนวลวรรณ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 02
5276151410068นางสาวไปรยาก้องวิวัฒน์พงศ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 03
5286134C10036นางสาวผลบุญเอี่ยมท่าไม้ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 21
5296116410012นางสาวผาณิตจอมมลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 30
5306253410023นายพงศกรเจนกุลประสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 19
5316115810003นายพงศกรราบุดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 25
5326112410010นายพงศ์พณิชเข็มคงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 04
5336152410006นายพงษ์สุวรรณครองยุติปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2564RR 26
5346136C10022นายพชรต้นสำโรงรัตนาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 18
5356236D10024นางสาวพชรพรรณทิพย์เนตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 09
5366116310019นางสาวพณัฏฐ์ภรณ์ไพจตุรัสปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 01
5376154410001นางสาวพนัชกรเลิศดุลยากรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 11
5386231L10055นางสาวพรจรัสมิ่งบุญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 18
5396252710003นายพรชัยกลั่นไพรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2564RR 27
5406161410021นายพรชัยพูลสำราญปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 23
5415931L10125นางสาวพรทิพย์ประภาถำวาปีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 19
5426161410001นางสาวพรนภัสคนหลักปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 24
5436112410043นางสาวพรนภัสภาคฤทธิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 05
5446031C10002นางสาวพรนิตษาแก้งบ้านปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 20
5456131410002นางสาวพรนิภาภางามปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 09
5466332N10006นางสาวพรพรรณขันแข็งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 07
5476132D10014นางสาวพรพรรณชัยภูมิปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 08
5486231L10211นางสาวพรพรรณสุขใบปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 21
5496132410073นางสาวพรภิมลประสพทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 09
5506134D10065นางสาวพรรจนาอภิชาติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 22
5516353P10004นางสาวพรรณทิพย์คะลีล้วนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 18
5526132N10002นางสาวพรรณทิพย์จันมาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2563RE 10
5536231L10187นางสาวพรรณพรผูกทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 22
5546236D10029นางสาวพรรณิกาสุขแจ่มปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 10
5556013410014นายพรรษพลจำปาทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 15
5566153410005นางสาวพรศรีเล็บครุธปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 06
5576143820014พระอธิการพรศักดิ์ศรประชุมปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564 
5586343820018นายพรหมเทพแก้วโชติปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 23
5596171020001นายพระรถลีอาจปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LA 02
5606236D10043นายพลวัตแสนหาญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 11
5616253410027นางสาวพวงผกาจุอุบลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 19
5626132410004นางสาวพอฤทัยธูปหอมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 11
5636134D10018นางสาวพัชรกันย์บุญโกศลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2563RH 23
5646153410020นายพัชรพลชิวปรีชาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 20
5656131C10055นางสาวพัชริดาดูแปลกดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 23
5666131C10006นางสาวพัชรีขันทวีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 16
5676116910005นางสาวพัชรีคงคุณปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 02
5686015M10008นายพัฐพันธ์บุญนำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 26
5696132410051นางสาวพัฒนิชาหวังพรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 12
5706151410089นางสาวพัณณิตาเขียวชมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 04
5716154710003นายพัทธนันท์ธูปหอมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 13
5726112C10027ว่าที่ร้อยตรีพัทธนันท์แป๊ะวัฒนาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LE 06
5736151410006นางสาวพัทธิราทองดีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 05
5746231L10082นางสาวพัทยาภรณ์เถลิงกอบลาภปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 24
5756119410001นายพันชัยเดือนกลางปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LM 30
5766136410034นายพันธกิจสุขเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 12
5776343810025นายพันธ์ศักดิ์แก้วสุดใจปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 24
5786014N10007นายพิชญะมีมินทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 17
5796032N10020นางสาวพิชญาศรีจันอินทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2561RE 13
5806116310007นางสาวพิชญาภาจำรัมย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 05
5816215M10003นายพิเชษฐ์เดชไพรขลาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 27
5826031A10051นายพิทักษ์พลขันทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 25
5836212C10021นายพิทูรขันตรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 07
5846013410023นายพิพัฒน์สงรักษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 16
5856215M10010นายพิพิธธนมีด้วงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 28
5866132410075นางสาวพิมนภัสนันทะพรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 14
5876341410004นางสาวพิมพ์นิภาสารการปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 23
5886236D10053นางสาวพิมพ์วิภาพิมาทัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 12
5896131L10004นางสาวพิรุณทิพย์ดวงดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563LS 26
5906154410067นางสาวพิไลวรรณจื้อเกร็ดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 14
5916343820003นายพิศาลวิเศษวงษาปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 25
5926253410019นายพิสิษฐ์เบี้ยวบังเกิดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 21
5936112410022นายพีรณัฐโพธิ์สวัสดิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 08
5946151410047นางสาวพีรดามาตย์คำปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 06
5956154410017นายพีรพงศ์สัมฤทธิ์ดีงามปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 15
5966132410065นายพีรพลแสงอุทัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 15
5975935D10025นายพีรพัฒน์เลิศศรีพันธุ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 22
5986343810032นายพีรยุทธพรกลางปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 26
5996154410015นายพีรวัฒน์เหล่ากิตติชัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 18
6006135C10029นางสาวพีรีญาณ์กันตภูมิพัฒน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 23
6016213M10032นายพุฒิภัทรเหล่ามาลาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 17
6026231L10094นางสาวเพชราคุ้มเนตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 27
6036231L10046นางสาวเพ็ญนภาแก้วเพ็ญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 28
6046031410017นางสาวเพ็ญนภาลิ้มสุวรรณปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563LP 10
6056253410012นางสาวเพ็ญนภาวุฒสิงห์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 20
6066136C10013นางสาวเพียงขวัญธนานุประดิษฐ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 13
6076053810023นางสาวเพียงฤทัยทองสุขปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 22
6086236D10067นางสาวแพรพลอยบุญทศปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 14
6096232D10063นางสาวเฟื่องฟ้าฮัยวงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 16
6106052410011นายภคินทร์นิรมานวิธุโรจน์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2564RR 28
6116343810030นายภณนพทรนีสันเทียะปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 27
6126235D10031นางสาวภรัณภัทรบุญตนาชัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 24
6136041510022นายภัคพลศิริอมรวัฒน์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 24
6146231L10243นางสาวภัชราภรณ์ปุมไธสงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 29
6156161410014นางสาวภัณฑิราพยอมอำพันธ์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 25
6166134410014นางสาวภัณฑิลาเปี่ยมสวัสดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 24
6176154410024นางสาวภัทจิราบัวอินทร์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 12
6185831C10062นางสาวภัททิยาสมเสือปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LS 30
6196112810022สิบเอกภัทรกรบุญประสงค์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 14
6206116410029นายภัทรภูมิแคฝอยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 03
6216131410050นางสาวภัทรวรินทร์อ้อมนอกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 01
6226134C10024นางสาวภัสราเหลากลมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 25
6236132410013นางสาวภัสสรชาวเรือหักปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 08
6246152410013นายภาคภูมิมั่งมีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2564RR 29
6256116810011นายภาคินเอมกระโทกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 04
6266151410030นางสาวภาณุรินทร์เศวตนัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 07
6276235L10003นายภานุวัฒน์คงนุ้ยปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 25
6286212C10035นายภานุวัฒน์ดีวันปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 09
6296031C10058นางสาวภาวิณีทาแสงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 02
6306331A10015นางสาวภาวินีย์ทองอ่อนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 03
6316212N10016นายภาสกรโลไธสงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 10
6326161710002นายภาสกรสุขวัลลิปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 26
6336212M10011นายภิญโญคงเอียดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 11
6346115410005นายภูดิศหอมทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 29
6356114410025นายภูธเรศเพ็งแก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 18
6366113M10003นายภูริชกูจางปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 18
6376112410013นายภูริชดำฉวางปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 12
6386236D10040นายภูรินทร์ทรงวิผลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 15
6396161410028นายภูริพัฒน์อ่อนเกิดปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 10
6406343820013นางภูวณีย์ทับมะลิผลปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 28
6415612410035นายภูวภัทชื่นครุฑปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 13
6426112810011นายมณฑลชัยปรีชาพัฒน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 14
6436114N10008นายมณฑลศรีเพ็ชร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 19
6446231L10166นางสาวมณีรัตน์คำเปลวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 04
6456232D10085นางสาวมณีรัตน์หอมแพงไว้ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 17
6466343820022นางสาวมธุรินรุจาฉันท์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LB 29
6476232D10098นางสาวมนฑิตาทองจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 18
6485934D10013นางสาวมนต์ทิพาการบรรจงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 26
6496154410083นางสาวมนต์นภาวงษ์สร้อยสนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 16
6506171010004นายมนตรีชื่นภิรมย์ปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LA 03
6515914410011นางสาวมนทนาแซ่เฮงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LJ 03
6526131410020นางสาวมลนิดายาคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 05
6535635N10004นางสาวมลฤดีพระพิมพ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 26
6546231L10016นางสาวมะนิลาน้ำจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 06
6556132D10111นางสาวมะลิสาพัดบุญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 19
6566132410028นายมังคเรศลิ้มประเสริฐนำโชคปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 20
6576253410002นางสาวมัลรดาอินดนตรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 21
6586232D10030นางสาวมาลินีมูมขุนทดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 21
6596131410038นางสาวมาลิษาภูทับหินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 07
6606132D10091นางสาวมาลีวัลย์จันทร์สุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 22
6616236D10021ว่าที่ร้อยตรีมิตรเมธีแสงมณีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 16
6626132C10058นางสาวมินลดาจันจำปาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 23
6636231L10028นางสาวมิรันตีจำปาดงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 08
6646112410039นายเมธพนธ์ชูศรีวันปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 15
6656136410017นางสาวเมย์ทยาศักดิกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 17
6666212C10013นายยศวินไทยประดิษฐ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 16
6676231L10098นางสาวยี่หอมสาโนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 09
6686151410097นายยุทธนาเลี่ยมสวรรค์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RP 24
6696154410028นางสาวยุพารัตน์วิเศษศรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 17
6706341420003นายเย่เที๋ยนปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 25
6716235D10035นางสาวเยาวภาในสว่างปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 27
6725831L10077นางสาวเยาวมาลย์บัวหลวงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 10
6736236D10012นางสาวเยาวเรศโรจนาวัฒน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 18
6746113M10054นายโยธินกุลบุตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 19
6756219C10004นายรณฐณัฐสุวรัชต์อภิพรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LP 01
6766154410018นางสาวรติมาศรีสุภะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 18
6776253410051นางสาวรวัลดาทรัพย์อุปการปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 23
6786019410004นายรวิชญ์แก้วประเสริฐปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LM 25
6796151410056นางสาวรวินท์ถิ่นเวียงชัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 08
6805954410030นายรวินทร์ริมตระกูลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 19
6816132410070นางสาวรสยาเข็มเพชรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 05
6826353710001นางสาวรักษาสวรรค์วันละดาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 24
6835914410046นางสาวรังสิมาดีฉลาดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LJ 20
6846253410038นายรัชชานนท์ชูวงษ์วาลย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 22
6856231L10022นางสาวรัชฎาภรดวงชัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 11
6866231L10110นางสาวรัชฎาภรณ์ทองน่วมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 12
6876161410025นางสาวรัชติกาลครึ่งธิปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 27
6886332N10026นางสาวรัชนิดาแก้วเรืองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 24
6896134D10054นางสาวรัชนิดาเลินไธสงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 27
6906341410005นางสาวรัชนีกรกล่อมเกลี้ยงปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 26
6916151410081นายรัชพลแสงนาคปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 09
6926236D10052นางสาวรัตติยาอุปรังปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 19
6936236D10006นางสาวรัตนาตุ่มท่าไม้ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 20
6946161410009นางสาวรัษฎาภรณ์จำนงค์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 28
6956231L10143นางสาวราชาวดีเครือวัลย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 13
6966212G10003นายราเชนสนสร้อยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 17
6976114410016นายราดลวิชัยโยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 21
6986331A10010นางสาวรินรดาวงศ์อินทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 14
6996231L10023นางสาวรุ่งทิวายอดพงษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 15
7006231L10209นางสาวรุ่งนภาครองยุติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 16
7015919410005นางสาวรุจาภาโตมอญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LP 02
7026135C10001นางสาวฤดีเทียมตี๋ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 07
7036212C10050นายฤทธิยากรพลยางนอกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 18
7046053410084นางสาวลมิลฌาภูโกสัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 25
7056131L10042นางสาวลลิตาเทศขันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 17
7066231L10067นางสาวลัดดาวัลย์ชัยแสงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 18
7076243810001นายลิขิตอินทะนามปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2563LB 30
7086061410020นางสาวลีลาวดีจันทร์ทองปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 29
7096232D10067นางสาวลูกศรเรืองขำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 25
7106112M10009นายวงศกรศรีนวลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LE 19
7116151720004นายวชิรวิชญ์ชัยศรีษะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 10
7126134C10012นางสาววณัชรนันท์สุริยบุตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RG 25
7136112810013นายวทัญญูพิทักษ์พิทยาพลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 20
7146231L10047นางสาววนิทรามูลศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 19
7156154410080นายวรชัยไปปลอดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 20
7166345810010นายวรเทพวโรตมะกุลปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง2564LA 14
7176243020002นายวรเทพสุขทรัพย์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LC 01
7186132410049นางสาววรนุชคำชมภูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 09
7195914410014นายวรพลขวัญเล็กปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LJ 01
7206231L10229นางสาววรยาจำปาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 20
7216343020005นางวรรณภรณ์บัวเพ็ชร์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LC 02
7226232D10064นางสาววรรณยุภาพุฒสง่าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 26
7236236710007นายวรรธนัยเชาว์พิพัฒน์พงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 21
7246154410007นางสาววรรลภาเสือรักปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 19
7256036410014นางสาววรวรรณพูลทวีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 22
7266134410030นางสาววรัญญาแซ่เฮ้งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 28
7276116910006นางสาววรัญญาประสารปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 05
7286154410003นายวรากรจันทร์สมบูรณ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 21
7296212N10015นายวรากรจันเปรมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 21
7306134C10047นางสาววราภรณ์ชุมพลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RG 26
7316018410016นางสาววราภรณ์ภาคภูมิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2564LM 23
7326112410029นายวรายุตรุ่งแจ้งปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 22
7336212C10064นายวริทธิ์บัวจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 23
7346331710001นายวริทธิ์อภิวัฒน์วราวงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 21
7356134410039นางสาววรินธรอนุรักษ์ชูวงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 29
7366241020001นางสาววริศราปัญญาชีวะปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 27
7376212N10008นางสาววริศราเรืองจุ้ยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 24
7386232D10021นางสาววริษฐาวงษ์ไกรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 27
7396232D10034นางสาววริสราแม๊กพิมายปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 28
7406113410011นายวโรดมเกิดป้อมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 20
7416153410013นายวลงกรณ์อาจสาลีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 07
7426151410051นางสาววลาสินีวรชาติวัฒนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 11
7436112C10013นายวสวัตติ์ไทยเวียนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LE 25
7445832410038นายวัชรพงษ์พันธุรัตน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2562RE 29
7456113M10005นายวัชระคงเจริญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 21
7466253410025นายวัชระสังข์ทองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 26
7476136C10017นางสาววัชราภรณ์วุฒิวณิชย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RK 13
7486113M10044นายวัชรินทร์บูชาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 22
7496112810018สิบเอกวันคเนย์ศรีต่างวงษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 12
7506154410006นายวันชัยซัวเกษมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 22
7516231L10065นางสาววันณาพันธ์ศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 22
7526116410009นางสาววันทนาจำนงศรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 06
7536231L10158นางสาววันวิสาชาวนาตรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 23
7546116410002นางสาววัลย์ญาไทยใหม่ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 07
7556153810015นางสาววาสนาบัวผาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 27
7566337210001นางสาววาสนาสุดาชมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการนวัตกรรมการค้า2564RP 18
7576131410027นางสาววาสนาอริยดลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 11
7586136410032นางสาววาสินีช่วยเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 23
7596114410022นายวิจักขณะจันทร์นาคปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 22
7606332N10024นางสาววิจิตรตาเปียฟักปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RE 30
7616135410028นายวิชชากรวรวงศ์สุวรรณปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 28
7626115410010นายวิชญะศรีปานรอดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LK 30
7635832C10074นางสาววิชุดาหัตถ์ปทุมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2563RG 01
7646116410042นายวิญญูชีวะกุลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 08
7656154710014นายวิทยาเทียนงามปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 23
7666241010002นางวิทัศนีย์ใจฉวะปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 28
7676231G10003นางสาววิภานันท์ประติภากรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 24
7686131410015นางสาววิภาพรกิจถาวรศิริปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 25
7696131C10030นางสาววิภาวดีบุญทะมาตร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 17
7706331A10001นางสาววิมลรัตน์สหุนันปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 26
7716131410059นางสาววิยดาจุ่นหัวโทนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 18
7726331A10008นางสาววิรัชรินทร์สมประสงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 27
7736116410032นายวิรุฬเทียนกระจ่างปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 09
7746232D10096นางสาววิไลพรลาดถาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 02
7756234D10021นางสาววิไลวรรณแซ่ตันปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RH 30
7765916910004นายวิศิษฎ์บ่อเกิดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 10
7776112M10033นายวิษณุกรณ์ปิ่นทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2563LE 26
7786151410062นายวีรภัทรขวัญมงคลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 12
7796012810009นายวีรภัทรนาคนาเกร็ดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 27
7806253410024นายวีระศักดิ์ไทรพงษ์พันธ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 28
7816143820005พระปลัดวุฒิสากลปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2563 
7826231L10051นายวุฒิชัยคูณเมืองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 28
7835814410064นายวุฒิโชคจันจูปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LJ 23
7845932C10033นางสาวศตพรมณีวงศ์ทรัพย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 03
7855914410002นายศตวรรษแสงดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 24
7866013410007นายศตายุฤทธิดาลาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 23
7876236D10070นางสาวศรัญญาพิณเนียมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 24
7886216M10001นายศรัณย์ศิริวรชาติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 11
7896154410074นางสาวศรัณย์พรแก้วเพ็ชร์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 24
7906212C10053นายศรายุทธไม้แดงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 28
7916351710004นางสาวศรารัตน์บัวสายปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 13
7926231L10136นางสาวศราวรรณแซ่ลี้ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 29
7936231L10053นายศราวุฒิพิษสาโยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LT 30
7946231L10011นางสาวศริณญาผิวหอมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 01
7956131C10056นางสาวศรีธรบุญทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 02
7966131410046นางสาวศรุตาสีขำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 03
7976212C10049นายศวัสกรศรีสุขวานิชปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 29
7986153810028นางสาวศศิกาญจน์เทียมลมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 29
7996231L10007นางสาวศศิกานต์แสงชัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 04
8006232D10072นางสาวศศิธรศิลาชัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 04
8016253410026นางสาวศศิประภานันตะเวชปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 08
8026134C10017นางสาวศศิประภาสีชมภูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RJ 01
8036231L10162นางสาวศศิวรรณนิยมเดชาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 05
8046231L10147นางสาวศศิวิมลแซ่เล้าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 06
8056115810005นายศักดิ์ชัยฤทธิ์สมบูรณ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LL 01
8066131A10048นายศักดิ์ดาถาเรือนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2562RA 07
8076215M10002นายศาสตราขัดเชียงแสนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LL 02
8086332N10004นางสาวศิรประภาพิสาชัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 05
8096132410014นางสาวศิริญาภรสิทธิเสนาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 06
8106154410052นายศิริธาดาพรหมธนะนนท์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 25
8116231L10135นางสาวศิรินารถลามีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 08
8126337210012นางสาวศิริประภาซาหว้าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการนวัตกรรมการค้า2564RP 19
8135935Q20003นายศิริพงษ์สมจิตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 29
8146141510008นางสาวศิริพรแก้วสกตปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2562LA 29
8156231L10068นางสาวศิริพรสุวรรณ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 09
8166054410058นางสาวศิริยุพาบุดดีคำปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 26
8176131410032นางสาวศิริรัตน์พันธ์แก่นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 19
8186232D10086นางสาวศิริรัตน์สีหินกองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 06
8196131L10082นางสาวศิริลักษณ์นาคเนื้อนิ่มปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 10
8206231L10021นางสาวศิริลักษณ์เสี้ยนดรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 11
8216341410013นางสาวศิริวรรณสวัสดิ์แดงปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 30
8226131410028นางสาวศิริวิมลช่วยแก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 12
8236232D10045นางสาวศิริวิมลเทียบสีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 07
8246153410023นายศิวกรพึ่งแก้วปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RT 30
8256231L10063นางสาวศิวพรศรีเมืองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 13
8266343010003นางสาวศุกร์อักษรผอมดำปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LC 03
8276212C10022นายศุภกรเดือดสันเทียะปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LE 30
8286213M10002นายศุภกรสวัสดิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 24
8296343810037นางสาวศุภกรอิ่มรัตน์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LC 04
8306113M10041นายศุภกฤตสอดทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 25
8316219C10003นายศุภกิจโค้วถาวรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LP 03
8326154410035นายศุภกิตติ์มูลทองชุนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 27
8336212C10042นายศุภชัยภูมิสภาพปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LG 01
8346337210007นายศุภชัยภูวดลเดชากุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการนวัตกรรมการค้า2564RP 20
8356253410034นายศุภโชคเรียนคล้ายดีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RU 01
8366116410033นายศุภมิตรอมฤกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 12
8376114N10021นายศุภรัณย์ฤทธิศาสตร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 25
8385816410048นางสาวศุภวรรณไค่นุ่นกาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 13
8396154410027นายศุภวิชญ์แสงฟูปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 28
8406235D10016นายษุภากรเตชะสุรังกูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RJ 30
8416231L10213นางสาวสกุลทิพย์แสงขาวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 14
8426072010005นายสถาปนิกอัจจิมากุลปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LA 08
8436112810031นายสนธยาวงเพ็ญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LG 02
8446212C10046นายสมชายขาวช่วงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LG 03
8455971010002นายสมชายสัมพันธ์ศรีปริญญาเอกวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LA 04
8466241010006นายสมนึกภูพวกปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LB 01
8476212C10065นายสมบัติบุญชูปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LG 04
8486116810018นายสมบูรณ์กุศลสนองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 09
8496112410015นายสมพฤทัยย์โสรสปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LC 15
8506113M10004นายสมภพบัวทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LH 26
8516131C10025นางสาวสมฤดีหมวดเก้าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 15
8526212M10013นายสมหวังเคล้าเครือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LG 05
8536214N10009นายสมัชชาเฮียงโฮมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 26
8546154410005นางสาวสมิตาชื่นประทุมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 29
8556015810012นางสาวสมิตานาคทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LL 03
8566341410010นายสรวิชญ์อรรคพิพัฒน์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LB 02
8576131410052นางสาวสรัลชนาอนันตะภูมิปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 16
8586151410015นางสาวสรัลดาลิมประดิษฐากรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 14
8596151410067นางสาวสราลีภูหินกองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 15
8606343810034นายสราวุฒิศิริภาพปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LC 05
8616332N10013นางสาวสรีรัตน์เกตุทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 08
8625936410070นางสาวสโรชาบุบผาศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 25
8636236D10086นางสาวสโรชาเพ็งเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 26
8646231L10071นางสาวสลารีย์พิกุลขาวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 17
8655912410012นางสาวสวรชฏเพชรนาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2562LG 06
8666231L10172นางสาวสาคเรศเฟื่องฟูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 18
8676132C10051นางสาวสาทริยาลอยทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 10
8686153410022นายสาธิตศักดิ์สุภาพปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RU 02
8696153810027นางสาวสามนภาแสนศักดิ์ดาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RU 03
8705916M10016นายสายชลคชอ่วมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2562LM 14
8716231L10201นางสาวสายธารบัวเบาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 19
8726131A10042นางสาวสายธารฤทธิ์ศักดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 20
8736151410071นางสาวสายภิรมย์คำรักษ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 01
8746231L10235นางสาวสาริกากล่ำแก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 21
8756161410031นางสาวสาริการาสันเทียะปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RX 30
8766231L10231นางสาวสาวิตรียอดจิตต์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 22
8776116B10002นางสาวสิดาพรสุมะโนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2563LM 15
8786343810023นายสิทธิโชคยาวิชัยปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564LC 06
8796231L10078นายสิทธิพรสังข์ทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 23
8806135C10003นายสิทธิศักดิ์ชำนาญสุทธิพงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RK 01
8816335Z10001นายสินศธรณ์รุ่งเรืองแสงปิ่นปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2564RK 02
8826119410018นายสิรดนัยอัยรักษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2564LP 04
8836136410021นายสิรวิชญ์มีบุญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 27
8846134C10007นางสาวสิริพรเพ็งทีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RJ 02
8856232D10012นางสาวสิริพรสุวรรณทำมีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 09
8866332N10001นางสาวสิริภาภรณ์ทองล้วนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 10
8876231L10155นางสาวสิริมาสมบัติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 24
8886132C10044นางสาวสิริลักษณ์ปะทีตานังปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 11
8896132410015นางสาวสิริวรรณวิชานำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RC 07
8906161410006นายสิวะนัฐสมัญญาปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2564RY 01
8916231L10189นางสาวสุกรานต์ดาคลี่ฉายาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 25
8926231L10090นางสาวสุกัญญาสิงห์พันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 26
8936231L10056นางสาวสุกัลยาแขกอ่อนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 27
8946241010004นางสาวสุคนธ์ทิพย์อินทรกมลปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LB 03
8956136410049นางสาวสุจิตราพาโชติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 28
8966231L10036นางสาวสุจิตราสงวนนามปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 28
8975914410034นายสุจินดาชนะบัวปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2562LJ 04
8986136410005นางสาวสุชาดาโบราณมูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 29
8996153410019นางสาวสุชาดาพรมสุภะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RU 04
9006131C10037นางสาวสุชาดาสินจนวัตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RA 29
9016114410015นางสาวสุชาดาสืบเทพปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 27
9026136410031นางสาวสุชาวดีเมืองพรหมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RM 30
9036053410017นางสาวสุชาวดีสิงห์แก้วปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2563RU 05
9046212C10038นายสุชินรักชื่อปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LG 07
9056335N10018นางสาวสุดารัตน์ขันติวงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2564RK 03
9066136C10029นางสาวสุดารัตน์วงษ์โสภาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RP 01
9075954410007นางสาวสุดารัตน์หงษ์ทองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RW 30
9086136410003นางสาวสุดาวรรณนิสสัยกล้าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RP 02
9096235D10010นางสาวสุทธิดาพิพัฒน์พรภักดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RK 04
9106253410006นายสุทธิภัทรหลงเปลี่ยวปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RU 06
9116151410053นายสุทธิศักดิ์คงยิ่งปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RR 16
9126116410039นางสาวสุธิดาเนตรฉายปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LL 10
9136212M10003นายสุนทรสายยางห้าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LG 08
9146236D10015นางสาวสุนัดดาพวงบุบผาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RP 03
9156015410017นางสาวสุนันดาอู๋เวียงคอยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2564LL 04
9166235D10009นางสาวสุนิดาต่วนกลิ่นคงปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2564RK 05
9176131C10032นางสาวสุนิศาวรติยะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 20
9186132410055นางสาวสุนิสาเลิศล้ำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 11
9196241410006นางสาวสุพรรณิกาอุปถัมภ์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LB 04
9206254710009นางสาวสุพรรษาวงษาหาราชปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RX 01
9216131A10002นางสาวสุพัตราบัวแผ่นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2562RA 30
9226151410087นางสาวสุพันนิภาชุมสันเทียะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RP 25
9236236D10009นางสาวสุพาพักตร์แสงเดือนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RP 04
9246153410056นางสาวสุพิญญาชุมสันเทียะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2564RS 09
9255914N10006นายสุภเวชฤกษ์วิรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 28
9266332N10003นางสาวสุภัสสราบัวขำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RG 12
9276031C10056นางสาวสุภาพรกู้เขียวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 01
9286231L10092นางสาวสุภาพรฮู้ตราทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 02
9296341410002นางสาวสุภารัตน์กิติพันธ์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LB 05
9306036410021นางสาวสุภาวดีอภิเสกข์สกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RP 05
9316014410026นางสาวสุมัชชายิ้มน้อยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 29
9326241410004นางสาวสุมาลีอนุกูลปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LB 06
9336112810030นายสุเมธาสารนิตปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2564LG 09
9346116810014นายสุรเสกข์แสนลับสินธุ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2564LM 16
9356231L10188นางสาวสุรัชนีการคงมณีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 03
9366236D10062นางสาวสุรัตนาใจซื่อปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RP 06
9376136410047นางสาวสุรัตนาแสงฤทธิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RP 07
9386131410057นางสาวสุรัสวดีปะโสทะกังปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 04
9396131L10044นางสาวสุวดีนาคสงวนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563RB 05
9406231L10225นางสาวสุวนันท์ศรีมหันต์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 06
9416241010011นางสุวรรณาสินธุธนวงษ์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2564LB 07
9426114710003นายเสฏฐวุฒิโหมดว่องไวปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2563LJ 30
9436151410020นางสาวเสาวนีย์พวงสนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2564RQ 02
9446231L10033นางสาวเสาวรสช้างน้อยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 07
9456136C10007นางสาวแสงดาวแซ่ทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2564RP 08
9466154410055นางสาวแสงภูมิตาหอมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2564RU 13
9476214N10008นายโสภณเพชรดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LK 01
9486131A10010นางสาวหทัยรัตน์สีชมนิ่มปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 08
9496131410019นางสาวหนึ่งฤทัยพัฒนจันทร์หอมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564LP 21
9506131L10007นางสาวหนึ่งฤทัยอินทรศิริปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2563RB 09
9516231L10095นางสาวหฤทัยชัดตรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 10
9526231L10015นางสาวหอมตาศุกร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2564RB 11
9536119410014นาย