จำนวน 915 คน
** ขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อเข้ารับปริญญาครั้งที่ 41 สมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 21 มค 2566

ลำดับรหัสคำนำหน้าชื่อสกุลระดับคณะสาขาปีที่จบเลขที่นั่ง
16441410003Ven.MabHomปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 4
26441410008Ven.SovatthanachhenYeavyaปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565 
36334D10008นางสาวกชพรรณขุมเกาะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 9
46336Q10001นางสาวกชวรรณสอนจำปาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 6
56231510037นางสาวกนกพรอุปมาณปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 5
65934410041นางสาวกนกวรรณกสิกรรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 10
76331L10027นางสาวกนกวรรณสงวนงามปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 6
86236510021นางสาวกนิษฐาฮดลือชาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 7
96231510052นางสาวกมลชนกแสงจันทร์ทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LM 29
106231C10009นางสาวกมลรสวงษ์ชญาธรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 7
116335D10003นางสาวกมลรัตน์เจียงวิเศษสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 13
126251510021นางสาวกมลรัตน์หนูทองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 12
136331L10118นางสาวกมลศิริวารีอุดมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 8
146234510006นางสาวกรกนกสีเปรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 7
156443810029นางสาวกรรณิการ์เกษมสุขปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 19
166332D10002นางสาวกรรณิการ์ป้อมคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 10
176231510013นางสาวกรรณิการ์ภักดิ์สงศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 9
186254510015นางสาวกรรณิการ์ศิลาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 22
196231C10046นางสาวกรรณิการ์อินทิสิทธิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 10
206252410015นายกฤศศรีฤกษ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 12
216312M10023นายกฤษฎาผุยมูลตรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 12
226212410003นายกฤษฎาพุทธกุลอนันต์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 13
236252410008นายกฤษณะอุดมแก้วปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 13
246234510019นางสาวกฤษณาเอี่ยวเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 11
256232510019นางสาวกฤษณีเกตุสุวรรณปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 11
266331L10053นางสาวกวินตรานาคถ่ายปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 11
276216310017นางสาวกวินทราทำสวนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 15
286232510026นางสาวกวินธิดาหาญศิลป์พงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565LT 30
296332D10025นางสาวกวินนาบุญยืดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 12
306453P10037พระมหากษมาแช่มภูปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565 
316231510029นางสาวกษมายังสวัสดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 12
326331L10065นางสาวกัญญาพัชรกุมุทจุไร ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 13
336332N10005นางสาวกัญญาพัชรภูอาลัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 13
346236C10028นางสาวกัญญาภัคศรีพรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 1
356331L10016นางสาวกัญญารัตน์วิชุมาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 14
366235D10006นางสาวกัญญารัตน์อุตตะมังปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 1
376236C10040นางสาวกัญธิภาเมฆาธรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 2
386013Q20001นายกัณฑ์ตพณหวังพรมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LE 26
396232C10053นายกันตภัทรเหลือวิชาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 14
406441410001นางสาวกันตภัสอุดหนุนปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 15
416261410020นางสาวกัลยรัตน์สิงหาเวชปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 17
426341410015นางสาวกัลย์สุดามีฉวีปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 16
436232C10045นางสาวกัลยาณีธรรมธีรชาติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 15
446332D10039นายกาญจณะพลสิงห์ทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 16
456331L10056นางสาวกาญจนมาศสุขมาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 15
466219410028นายกาญจน์สธนปรีดาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 5
476335D10005นางสาวกาญจนามิ่งมูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 14
486232410028นางสาวกาญจนาวงษ์บุตรดาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 17
496331L10062นางสาวกาญจนาฎผาจวงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 16
506254C10024นางสาวกานต์พิชชาท้วมวงษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 19
516431A10004นางสาวกานติศาจันทร์หอมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 17
526334D10029นางสาวกิตติกาอาจอาษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 12
535914410030นายกิตติธัชกิจเดชปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LG 28
546314M10012นายกิตติธัชพุฒซ้อนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LG 29
556443820007นายกิตติธัชสาตรจำเริญปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 20
566261410025นายกิตติภพทรัพย์ประเสริฐปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 18
576331L10091นางสาวกิตติยาหงษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 18
586435N10006นางสาวกิตติยาพรวงษ์คำปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 15
596312N10006นายกิตติรัตน์น้ำเพชรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 14
606114410047นายกิตติวัฒน์ขวัญอ่อนวีระกุลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LG 30
616235510028นายกิตติศักดิ์แดนดงปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RE 27
626115410024นายกิตติศักดิ์ลำโครัตน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LJ 24
636254C10030นายกิตติศักดิ์แล้เชอปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 23
646172010002นายกิตติอำพลสุดประเสริฐปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 1
656453P10021นายกีรติกรณ์นิลมาศปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 14
666336D10044นางสาวกุลนิดาพุ่มอ่ำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 8
676232N10005นายกุลภัสสร์สวนปรารมณ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 18
686151410010นางสาวกุลภัสสรณ์บุญจันทร์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 13
696334D10031นางสาวเก็จมณีชะงักรัมย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 13
706261410004นางสาวเก็จมณีมาบัณฑิตปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 19
716331L10092นางสาวเกตน์นิภาชุ่มปลั่งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 19
726331L10094นางสาวเกตน์สิรีหล่อนน้อยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 20
736231C10045นางสาวเกตสุดาปัญญาศิริภักดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 21
746332D10033นางสาวเกษรินทร์นาคประสงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 19
756453P10029ดาบตำรวจเกียรติศักดิ์จักสารปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 15
766214410003นายเกียรติศักดิ์ทองแดงดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 1
776254410010นายเกียรติศักดิ์ทองนิลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 10
786112410018นายเกียรติศักดิ์ศอกกำปังปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 15
796444010004นายขจรศักดิ์เกิดบัวปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LA 12
806331L10028นางสาวขนิษฐาเหมฤดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 22
816436710002นางสาวขวัญชนกศิริโชคชัยสกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 9
826361J20012นายขวัญเมืองภาคอรุณปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 20
836453P10049นางขวัญเรือนสุทธิอาภรณ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 16
846336D10043นายคณากรคำบุญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 10
856216810009นายคณินแก้วมาตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 10
866332D10041นางสาวคำตาคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 20
876232510035นางสาวคิดถึงเสมอแถบทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 21
886319C10002นายคุณากรสมศรีอักษรแสงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 6
896453P20011จ่าสิบเอกจตุพรบุญปานปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 17
906212410018นายจตุรพรกิมอ่วมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 16
916216410022นายจรัลชัยศาลางามปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 13
926332D10022นางสาวจริยาศรีสมบัติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 22
936213M10014นายจะฟะ-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LE 27
946214410023นายจักรกฤษหงษ์ทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 2
956314M10003นายจักรินแสงสว่างปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 3
966331L10055นางสาวจัญญานันตะสุคนธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 23
976332D10042นางสาวจันทนิภาสุวรรณเวียงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 23
986336D10016นางสาวจันทร์จิราจ้อยร่อยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 11
996441410033นายจันทร์วัทน์แก้วทองปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 17
1006231710002นางสาวจันธิมาแก้วคือปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 24
1016231410001นางสาวจารุพรรณแขเจริญสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 25
1026361C10010นางสาวจารุภรณ์เกตุคำขวาปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 13
1036251510068นางสาวจารุวรรณชลานุเคราะห์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 14
1046214710003นางสาวจารุวรรณทัศนะปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 4
1056446510028นางสาวจารุวรรณธีรพจน์โสภณปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารการศึกษา2565LC 4
1066441410015นางสาวจิฎาภาจิ๋วเจริญปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 18
1076331L10043ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภาเกตุมาตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 26
1086231510044นางสาวจิตติญาเพิ่มสว่างปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 27
1096212410017นางสาวจิตตินันทาสมัครณรงค์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 17
1106314M10005นางสาวจิตรลดากาเผือกงามปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 5
1116353410042นางสาวจิตรลดาจ้อยรักษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 18
1126335D10025นางสาวจินตนาพลรัตน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 16
1136335D10023นางสาวจินทภาเปรมขำปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 17
1146235510015นายจิรเซี่ยงจ๊งปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 2
1156231510014นายจิรเดชสุทธิวงษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LM 30
1166213M10005นายจิรพงษ์วงวิเศษปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LE 28
1176312C10021นายจิรพนธ์ปัญญาหาญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 18
1186353410005นางสาวจิรพัสบุตรทีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 1
1196216810010นายจิรภัทรตันเอกอปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 11
1206336D10046นางสาวจิรภาศรีพุทธาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 12
1216432N10007นางสาวจิรภิญญาถาวรชนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาดยุคดิจิทัล2565RC 27
1226216310004นางสาวจิรภิญญาอุทำกาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 16
1236235C10012นางสาวจิรวรรณไชยจักรปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RE 28
1246113M10001นายจิรวัฒน์หาชมวัฒนวงศ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LE 29
1256216410006นางสาวจิรัชญารอดจุ้ยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 17
1266332D10030นางสาวจิราพรกอนทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 24
1276336D10029นางสาวจิราภรณ์ใจกล้าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 13
1286312C10004นายจิรายุนาใจเย็นปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 19
1296251510024นางสาวจิราวรรณประจันทร์ทาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 5
1306441410026นางสาวจีรดาบุญล้ำเลิศปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 19
1316232C10042นายจีรพงษ์นกปั้นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 25
1326231510004นางสาวจีราพรเนหล้าปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 28
1336353410023นางสาวจุฑาทิพย์บุราณวัตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 9
1346231C10039นางสาวจุฑาทิพย์สงวนไว้ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 29
1356253P10002นางสาวจุฑามาศเทียนสว่างปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 19
1366331L10110นางสาวจุฑามาศปัญญาวงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 30
1376331L10059นางสาวจุฑารัตน์รักพ่วงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 1
1386151410038นางสาวจุฑารัตน์รักษีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 15
1396336D10042นางสาวจุฬาภรณ์เบ็ญพันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 14
1406216810006นางสาวจุฬาลักษณ์ศักดิ์บริบูรณ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 18
1416134C10050นางสาวเจนจิราพรหมเดชะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 14
1426216410018นายฉกาจพิมพ์น้อยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 19
1436445810004นายฉัตรชัยพิมพาลัยปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์บริหารงานวิศวกรรมการก่อสร้าง2565LA 14
1446331L10003นางสาวฉัตรฑริกาปะนามะตังปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 2
1456131L10054นางสาวฉัตราภรณ์รักการเขียนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 3
1466215710002นายฉัตรินซิ้มเจริญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LJ 25
1476334D10017นางสาวฉันชนกขยายวงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 15
1486441410021นายเฉลิมชัยเจ็ดเสมียนใหม่ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 20
1496453P10062นายเฉลิมพรเบญจมาศปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 20
1506113810019นายชนบุตรวระนามปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LE 30
1516251510028นางสาวชนภรณ์เชื้อสูงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 16
1526312N10011นายชนมพรรษแทรกสุขปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 20
1536312C10024นายชนสิษฎ์สังข์ไพโรจน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 21
1546331L10001นางสาวชนัญชิดาชานนท์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 4
1556116810033นางสาวชนัญญาวงษ์แม่น้อยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 20
1566252410004นายชนาธิปแก้วประเสริฐปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 14
1576214410050นายชนาธิปนิ่มคำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 6
1586216310007นางสาวชนาภากาสิงห์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 21
1596312M10018นายชนายุสวงค์บาตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 22
1606446410004นายชนาวุฒิมูลจันทร์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารการศึกษา2565LC 5
1616353410008นางสาวชนิกาเจือจุนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 10
1626231C10027นางสาวชไมพรสังลังปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 5
1636231C10044นางสาวชลลดาขำรัตน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 6
1646153410010นางสาวชลลดาศรีสุขสอาดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 21
1656331L10060นางสาวชลลดาโสรัตยาธรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 7
1666251510067นางสาวชลิดาวงษ์ธรรมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 17
1676331L10107นางสาวชลิตามากมีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 8
1686336D10051นางสาวชลิสาจันทร์ทาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 15
1696431A10002นางสาวชวีพรนิลวรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 9
1706231C10019นางสาวชัญญาขาวสอาดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 10
1716441410014นางสาวชัญญานาถวิบุลย์ศิลป์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 21
1726453P10036พระชัยพรใจกุลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565 
1736435N10003นายชัยพรสุขสถิตย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 18
1746212410004นายชัยเมศร์ยิ่งวิเชียรยศปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 23
1756312C10071นายชัยรัตน์ขิงหอมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 24
1766312C10066นายชัยวัฒน์แจ่มนิยมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 25
1776312N10008นายชาครอุนทุโรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 26
1786112410023นายชาคริตจิระธนานันต์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 27
1796312C10083นายชาคริสอุนทุโรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 28
1806254410004นายชาญชลแก่นจันทร์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 11
1816114410026นายชาญชัยคำเงินปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 7
1826441410025นายชานุวัฒน์ช่างประดับปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 22
1836435T10001นางสาวชิบพลักษ์ราชสมจิตต์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 19
1846018410014นางสาวชุติกาญจน์รัตนะปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2565LL 23
1856312C10009นายชุติพัฒน์ภาคพูลไผ่ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 29
1866331L10113นางสาวชุลีกรเทพชุมภูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 11
1876214N10010นายเชิดชัยอะโนรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 8
1886235C10030นายโชคชัยขาวนวลปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RE 29
1896336D10065นางสาวโชติกาโชนามปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 16
1906232510006นางสาวฐาณมาศเปี่ยมบางแวกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 26
1916254510012นายฐานพัฒน์วงศ์ดีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 20
1926134410040นายฐานวีร์ยิ่งยศธนาพงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 16
1936112410019นายฐิติพงศ์ชาวอุบลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 30
1946236C10025นางสาวฐิติพรสาครเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 17
1956232C10010นางสาวฐิติมนสำราญสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 4
1966335D10006นางสาวฐิติยาอินทร์จันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 20
1976314M10006นางสาวฐิติรัตน์แย้มชุติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 9
1985816810020นางสาวฑาณมาสเดชกล้าหาญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 22
1996112810029นางสาวฑิฆัมพรศรีบรรจงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 1
2006219N10001นายณรงค์กรบุดดาลีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 7
2016331L10112นางสาวณัชชาเพ็งรักษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 12
2026334D10023นางสาวณัชชาแสนคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 17
2036319C10006นายณัฎฐชาแซ่โง้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 8
2046312M10025นายณัฎฐพลฆารบุญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 2
2056312N10009นายณัฎฐวัตรนิลถึกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 3
2066431A10011นางสาวณัฏฐกานต์ทิมมะสิงห์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 13
2076453P10047นางสาวณัฏฐณิชาปีมสารปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 22
2086453P10046นางสาวณัฏฐ์ธิมาทาถาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 23
2096251510004นางสาวณัฏฐ์ปภัสร์อินทร์ภู่ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 18
2106453P10056นางณัฐกฤตาแสงสุวรรณปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 24
2116254510041นายณัฐกัณฑ์เตชะจตุรพิธปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 24
2126161710001นายณัฐกุลเอื้อวงศ์อารีย์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 21
2136336D10024นายณัฐชนนเกษรบัวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 18
2146231510039นางสาวณัฐชาบุญยงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 14
2156336D10062นางสาวณัฐฐ์ศศิจันทร์ศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 19
2166336D10047นางสาวณัฐฐาพรสมรรคเสวีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 20
2176332D10021นางสาวณัฐณิชากลกลางปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 27
2186216410033นางสาวณัฐณิชาชาตาคมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 23
2196234C10018นางสาวณัฐณิชาเพ็งคุณปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 18
2206236510017นางสาวณัฐธยาน์น้อยพิทักษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 21
2216253810003นางสาวณัฐธัญญาธาตุทองคำปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 25
2226331L10048นางสาวณัฐนันท์น่วมทนงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 15
2236232510027นางสาวณัฐนิชาหุ่นทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 28
2246235510002นายณัฐพงศ์เติมไพบูลย์สกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 3
2256214410001นายณัฐพงศ์เวียงคำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 10
2266015810004นายณัฐพงศ์สาสะนะปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LJ 26
2276441410004นายณัฐพงษ์ก้อนเพชรปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 23
2286351710013นายณัฐพงษ์คำภูเขียวปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 19
2296361J20011นายณัฐพลเกิดผลปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 22
2306435N10004นายณัฐพลธนาดิลกปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 21
2316312M10001นายณัฐพลมาภัยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 4
2326443820008นายณัฐภาสสาตรจำเริญปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 21
2336232C10004นางสาวณัฐริกานารอตปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 29
2346331L10021นางสาวณัฐริกามานูดินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 16
2356452D10001นางสาวณัฐวดีจันทร์บำรุงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม2565RL 25
2366234410002นางสาวณัฐวดีศรีทองอ่อนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 19
2376113410009นายณัฐวุฒิแม้นเหมือนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 1
2386312C10041นายณัฐวุฒิสุรารักษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 5
2396334D10030นางสาวณัฐสุดาสังฆ์จันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 20
2406441410017นางสาวณัฐอนัญญาธนาภัคฉัตรสิริปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 24
2416441420005นางสาวณัฐิดาแสนสุขปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 25
2426232C10030นางสาวณิชากรสมร่างปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 30
2436236C10011นายดนุพรทองใหม่ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 22
2446334D10018นางสาวดลยาบุตรมั่นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 21
2456251410013นางสาวดารัตน์หว่างตระกูลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 20
2466341420009นายดาเหว่ยหวังปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 26
2476332D10023นายดำรงค์ศักดิ์นาคะโชปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 1
2485814410073นายเดชภัทรใยบัวปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 11
2496319C10026ว่าที่ร้อยตรีเดชารัตน์ละอองคำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 9
2506232710003นางสาวเดือนเต็มเกษตรสามพรานปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 2
2515972020010นางสาวเดือนเพ็ญภูริเรืองกิตติ์ปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 2
2525714410094นายต้นโพธิ์เย็นปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 12
2536216410024นางสาวต้นข้าวอินอ่อนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 24
2546219410025นายตฤณพฤฒจันทร์ติยานนท์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LL 29
2556312C10075นายตะวันขาวแก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 6
2566232D10004นางสาวตะวันเชื้อเพ็ชรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 3
2576331L10068นายแตงโมศรีโยธีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 17
2586319C10030นายถาวรสมบุญจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 10
2596252410019นายถิระพันธ์จั่นวิลัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 15
2606114N10001นายทศพลรสเข้มปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 13
2616116810031นางสาวทองใจไกรรัตน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 25
2626215410010นางสาวทอภัคเขียวสอาดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LJ 23
2636135410005นายทักษ์ดนัยกำแพงยุทธปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 4
2646314M10014นายทัตเทพกุลพงษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 14
2656312N10019นายทัศน์พลทองวันปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 7
2666453P10059นางทัศนาแก้วสุดใจปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 26
2676452D10002นางสาวทานตะวันเกตุน้ำเที่ยงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม2565RL 26
2686235510017นายทินกรจุกกระโทกปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 5
2696331L10147นางสาวทิพย์วรรณเนตตะสูตปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 18
2706231510040นางสาวทิพวัลย์รอดงามพริ้งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 19
2716231510017นางสาวทิพวัลย์หลวงกาวีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 20
2726441420007นายทีปกรสังข์ทองปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 27
2736251510036นางสาวเทพกัลยาชูทองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 21
2746016410042นายธนกรศรีหมาตย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 26
2756213Q20001นายธนชัยแก้วแสงใสปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 2
2766236C10039นายธนดลมิ่งศิริธรรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RG 29
2776014410046นายธนบดีพลอยทับทิมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 15
2786251510042นางสาวธนพรคำคนซื่อปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 22
2796214410007นายธนพลเคลือบคล้ายปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 16
2806234510002นางสาวธนภรณ์จันทร์ผลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 22
2816453P10002นายธนภัทรจันทนาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 27
2826232D10057นายธนภัทรฝูงชนเชยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 4
2836236C10034นางสาวธนรสใจเก่งดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 23
2846216410019นายธนรัชต์คล้ายมาลีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 27
2856214410047นายธนวัชร์จุ้ยอ่วมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 17
2866353410017นายธนวัฒน์เสนามุงคุณปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 28
2876312M10002นายธนวิทย์สีนุ่นวิเชียรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 8
2886114410056นายธนวุฒิมิ่งขวัญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 18
2896453P10033นายธนศักดิ์วงษ์เวียงจันทร์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 29
2906353410015นายธนสารสมหวังปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 2
2916331L10096นางสาวธนัชพรสายสุดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 21
2926231510033นายธนาดลผิวเกลี้ยงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 22
2936353410026นางสาวธนาภรณ์บุญประกอบปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 3
2946232410005นางสาวธนาภรณ์อั๋นใจเอกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 5
2956331L10136นางสาวธนาภาโสมกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 23
2966331L10047นางสาวธนิสรวิวาสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 24
2976361C10013นางสาวธรณินทร์คนมั่นปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 23
2986232C10034นายธรรมธรงานแข็งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 6
2996072120002นายธรรมนูญสังขวรรณปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 3
3006353410027นายธรรมรัตน์อุตเสนาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 30
3016453P20034นายธราเทพธรรศบวรชัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 1
3026251410008นางสาวธฤษวรรณอินทรชูกุลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RJ 30
3036213M10033นายธวัชชัยสมประสงค์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 3
3046314N10002นายธัชนนท์ขันธนาคปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 19
3056136C10032นายธัชพงศ์ศรีแก้วเที่ยงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 24
3066214410013นางสาวธัญชนกเทียมศรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 20
3076332D10035นางสาวธัญชนกวงษ์ทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 7
3086236510022นางสาวธัญญเรศอินทร์ภู่ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 25
3096331L10026นางสาวธัญพรชูประสิทธิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 25
3106312M10027นางสาวธัญยฉัตรไทรนนทรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 9
3116231510018นางสาวธัญรพัฒน์ใจดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 26
3126232510020นางสาวธัญรัตน์แก่นใจเด็ดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 8
3136334D10034นางสาวธัญเรศอรรคสังข์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 23
3146132C10068นางสาวธัญลักษณ์พานิชปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 5
3156441410035นางสาวธัญลักษณ์รอดทับทันปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 28
3166252410022นางสาวธัญวรัตน์พนาลีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 16
3176236510020นางสาวธัญสินีเพชรไพฑูรย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 26
3186331L10036นางสาวธัญสุดาสุวรรณเพชร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 27
3196313G10002นางสาวธันย์ชนกพุฒพรึกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 4
3206232C10024นางสาวธันวพรอมรรัตนวิจิตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 9
3216236510014นางสาวธารทิพย์กอสาลีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 27
3226312N10023นางสาวธารทิพย์เสือแก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 10
3236331L10143นางสาวธิดารัตน์ขุนลาดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 28
3246154410089นางสาวธิดารัตน์พาสงค์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 25
3256236C10053นางสาวธิดารัตน์สุขสงวนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 28
3266031C10057นางสาวธิดารัตน์แสงล้ำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 29
3276261410024นางสาวธิติมาปีตะนีลานนท์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 24
3286332D10004นางสาวธิติมาสุขแช่มปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 10
3296312M10016นายธิติสรรลายโถปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 11
3306152410014นายธีรธรบรรจงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 17
3316312M10028นายธีรภัทน้อยระแหงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 12
3326312M10015นายธีรภัทร์โพธิ์สาลีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 13
3336261410018นายธีรภัทรร่วมรสปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 25
3345972020008นายธีรศักดิ์สุขาบูลย์ปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 4
3356453P10032นายธีระวัฒน์เย็นท้วมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 2
3366316N10007นายธีระศักดิ์เชื้อลิ้นฟ้าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 28
3376252410017นายธีระศักดิ์ตรีภาคปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 10
3386216410004นายธีรัชกลับวิหคปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 29
3396315N10003นายนครนุวรรณโณปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LJ 27
3406254510038นายนครินทร์นนทะนำปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 26
3416131C10071นางสาวนฐพรรดแป้นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LQ 30
3426334D10007นายนนท์เมนะเนตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 24
3436232510030นางสาวนนทพรตาสันเทียะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 11
3446316M10014นายนนท์วัฒน์กงเก๊อะปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 30
3455815M10008นายนพดลน้อยอิ่มปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LJ 28
3466453P10011นายนพนันท์กฤษฎีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 3
3476113410027นายนพรัตน์กุลเกษตรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 5
3486316N10004นายนพรุจนิลน้อยศรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 1
3496112410017นายนภัคคำผายปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 14
3506216310002นางสาวนภัสวรรณไชยวาสปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 2
3516254510045นางสาวนภัสสรพิมพขันธ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 27
3526231510011นางสาวนภาพรเงินไทยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 1
3536253810019นางสาวนราทิพย์วัธยาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 4
3546219410016นายนราวิชญ์กั้วกำจัดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 11
3556112810028นางสาวนรินทร์ทิพย์อรรคจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 15
3566254510007นางสาวนริศราหงส์วิมลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 12
3576453P10077สิบตำรวจเอกนเรตรีเหลาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 5
3586316N10002นายนเรนทร์วงค์แก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 3
3596235510025นายนฤพลนามหอมปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 6
3606319N10003นางสาวนฤมลภู่ขาวปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 12
3616441410024นางสาวนฤมลอุดมแก้วปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 29
3626334D10026นางสาวนวพรรอดวรรณะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 25
3636236C10020นางสาวนวพรรษแก้วอาษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 29
3646331L10106นางสาวนวรัตน์ทวีกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 2
3656251710003นางสาวนัชชากลัดกลีบปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 23
3666213M10010นายนัฐพลกสิกิจพงศ์พันธ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 6
3676132C10060นางสาวนัทรียาโต๊ะไมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 12
3686114410020นายนัธทวัฒน์ธนโชติบุญรัตน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 21
3696334D10014นางสาวนันท์มนัสฐานะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 26
3706232410009นางสาวนันทวันรัตนชื่นอาภาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 13
3716443510002นางสาวนารีรัตน์เกตุแก้วปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 22
3726231410014นางสาวนารีรัตน์พิชิตภัยพาลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 1
3736315N10001นางสาวนิชนันท์เกตุอู่ทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LJ 29
3746234510020นางสาวนิดานุชเผือกกลางเมืองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 2
3756234C10019นางสาวนิตยาประพลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 3
3766332D10034นางสาวนิตยาวงษ์สาลาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 14
3776331L10054นางสาวนิตยาสืบพงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 3
3786216810007นายนิติภูมิสุขสำราญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 4
3796332N10009นางสาวนิธิกานต์ม่วงทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 15
3806312C10055นายนิธิศจินดาเจี่ยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 16
3816331L10071นางสาวนิศามณีรอดพลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 4
3826331L10072นางสาวนิศารัตน์รอดพลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 5
3836251510022นางสาวนุชจรินทร์เย็นทะชิตปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 24
3846216310020นางสาวนุชจิราไสยศาตร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 12
3856331L10128นางสาวเนตรนภาสุวรรณเพชรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 6
3866352D10006นายเนติพงษ์ต่างใจปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม2565RL 27
3876213M10036นายบัณฑิตตูบไธสงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 7
3886236510030นางสาวบุญธิดาใยไหมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 30
3896332D10014นายบุญหลายบุตรวงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 16
3906261410026นางสาวบุศรินทร์รักษากลิ่นปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 11
3916332D10032นางสาวบุษกรสนทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 17
3926261410002นางสาวบุษบามินตราประกอบศรีปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 14
3936331L10126นางสาวบุษยาอุ่มอาษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 7
3946251510063นางสาวเบญจรงค์เยื่อใยย่องปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 6
3956431A10005นางสาวเบญจรัตน์ทองดีมีศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 8
3966219410021นางสาวเบญจวรรณภาคภูมิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 13
3976231C10064นางสาวเบญญทิพย์โคตวงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 2
3986331L10103นางสาวเบญญทิพย์พลชัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 9
3996453P10041นายปกรณ์ศรีเรืองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 6
4006316N10001นายปฏิพัทธ์ทัพไชยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 5
4016032410031นายปฏิภาณเทศทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2564RB 18
4026312M10011นายปฏิภาณโพธิ์ชัยเลิศปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 17
4036214410035นายปฏิภาณไพรสันปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 22
4046213N10003นายปฏิยุทธิ์ทับเลิกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 8
4056231410006นางสาวปณิตาสุขขะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 10
4066251410015นางสาวปนัดดาภุมมาลาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 25
4076253810022นางสาวปนิดาแสนวังศรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 7
4086261410022นางสาวปพิชญากิจสวนปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 15
4096232510012นางสาวปภัสราเขียวเล็กปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 6
4106341420004นางสาวปภาพัชรบุญกอบเกื้อปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 30
4116236C10042นางสาวปภาภัทรหว่างหวังศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 1
4126335D10012นางสาวปภาวดีใจสุวรรณ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 22
4136312M10014นายปรเมษฐ์บุญยงค์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 18
4145972020003นายประกาศิตบุญรัตน์ปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 5
4156251510061นายประกาศิตสมประเสริฐปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 7
4166235510022นางสาวประภัสสรแขวงเมืองปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 7
4176072010004นายปรัชญาจำนงค์ปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 6
4186234510025นายปรัชญาวัฒน์พรมชาติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 27
4196453P10053นายปรัธนาแก้วไพรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 8
4206315M10003นายปริญญากองโฮมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LJ 30
4216319C10022นายปริญญาไชยธงรัตน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 14
4226312M10017นายปริญญาทองเผือกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 19
4236212810006นายปริญญาสออนรัมย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 20
4246316N10003นายปริญญาหงษ์เวียงจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 6
4256231510050นางสาวปริยากรกานตศิลป์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 11
4266331L10104นางสาวปริศนาอัคฮาดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 12
4276331L10133นางสาวปรีดาภรณ์เนื่องนาคาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 13
4286251510031นางสาวปรียากรอักษรวิลัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 26
4296216410001นายปวริศพรมจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 7
4306446510010นางสาวปวริศามีใยคชภัคปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารการศึกษา2565LC 6
4316254510051นายปวเรศอินทรคุปต์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 28
4326232C10016นางสาวปวีณาเทียมศักดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 19
4336332D10006นางสาวปวีณารูปสะอาดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 20
4346331L10013นางสาวปัจจาภรณ์สิมลาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 14
4356214410018นายปัฐพงษ์จันทิมาศัพท์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 23
4366331L10074นางสาวปาณิสราแก้วประเสริฐปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 15
4375972020011นายปาโมกข์ทรัพย์พูนเกิดปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 7
4386261410010นางสาวปาริฉัตรกาญจนาปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 26
4396332D10026นางสาวปาริชาติคุ้มสวัสดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 21
4406443810027นางปาริชาติบ่อบัวทองปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 23
4416254510009นายปิติพงศ์ปิ่นวัฒนชัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 21
4426315N10004นายปิติพงษ์แทนเจ็ดริ้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 1
4436032410086นางสาวปิ่นปพัฒน์บูรณะพลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 22
4446254510044นางสาวปิ่นสุดาวิหารปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 29
4456432N10014นางสาวปิยฉัตรคืนคงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาดยุคดิจิทัล2565RC 28
4466331L10076นางสาวปิยฉัตรเส็งศิริปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 16
4476312M10024นายปิยทัศน์อินทกรมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 21
4486353410009นางสาวปิยนุชนาคสัมฤทธิ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 11
4496172010009นายปิยพงศ์เผ่าวณิชปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 8
4506231510022นางสาวปิยพรแสงสังข์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 17
4516331L10017นางสาวปิยพรแสนบุดดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 18
4526319C10010นายปิยพลนาควัชระปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 15
4536432N10012นางสาวปิยมณีรุ่งผลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาดยุคดิจิทัล2565RC 29
4546315M10001นายปิยวัฒน์คชศิลาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 2
4556219410005นายปิยะณัฐโหระวงศ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LL 30
4566013N10012นายปิยะราชศรีดวงแก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 9
4576435N10007นายปิยะวัฒน์ดวงพรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 23
4586352D10007นายปิยะศักดิ์พิลึกปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม2565RL 28
4596443510001นางสาวปุณยภาเถื่อนใยปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 24
4606443510005นายเปรมกฤษมนัสศิลาปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 25
4616453P10038พระครูวิจิตรวีรญาณโปยเกรัมย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565 
4626332D10011นางสาวผกามาศสายสวาทปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 23
4636215410015นายพงศกรชาติชาญชัยปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 3
4646213M10034นายพงศกรปทุมล่องทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 10
4655814410007นายพงศ์ดนัยบุญเจริญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 24
4666254510016นายพงศวกรหอมหวลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 30
4676336D10054นายพงษ์พันธ์โอภาสสมานมิตรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 2
4686312C10012นายพชรทองฉิมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 22
4696372120001นายพนธ์พุทธานุกรณ์ปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 11
4706216410016นายพนธกรคงเพ็ชรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 8
4716235510013นายพนมกรแก้ววิมลปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 8
4726232C10020นางสาวพนาพรพุ่มนิรภัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 1
4736253810017นางสาวพนิดาปิ่นกำลังปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 9
4746334D10020นางสาวพรกนกอยู่ไทยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 28
4756213410026นางสาวพรกมลหิรัญรักษ์พัฒนาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LE 25
4766331L10098นางสาวพรชนิตว์แก้วอำนาจปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 19
4776314M10008นายพรชัยศรีสาครสุขปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 25
4786236510024นางสาวพรทิพย์บุญเติมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 3
4796446510026นายพรเทพบุญมาปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารการศึกษา2565LC 7
4806332D10007นางสาวพรนภาใครสุวรรณ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 24
4816353410032นางสาวพรนภาหวามากปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 10
4826453P10003นายพรพัฒน์อินปริงกานันท์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 11
4836334D10035นางสาวพรพิพัฒน์พุ่มพิพัฒน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 29
4846441410005นางสาวพรพิมลคิดดีปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 1
4856231C10017นางสาวพรเพ็ญอินมิทินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 20
4866254510024นางสาวพรรณปพรเด่นสูงเนินปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 1
4876216410014นางสาวพรรณรายวงศ์สวรรค์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 9
4886332D10015นางสาวพรรณวรทรักษีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 25
4896232C10027นางสาวพรรณศิริจันอาภาสปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 26
4906232Q10001นางสาวพรวฤณแซ่เตียวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 27
4916236C10019นางสาวพรวลัยบัวไขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 3
4926312M10021นายพรศักดิ์ยี่ปาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 23
4936231C10023นางสาวพรสุดากระบอกโทปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 21
4946214N10006นายพรหมพิริยะอินบางยางปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 26
4956234D10006นางสาวพรอำพรรณศึกสกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 30
4966216410028นายพลกฤตพัฒนาธนชาตปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 10
4976312C10046นายพลณัฏฐ์เซี่ยงจ๊งปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 24
4986216410002นายพลพลแซ่ตั้งปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 11
4996312M10012นายพลรัตน์พรมพละปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 25
5006214410027นายพลฤทธิ์อาษาสุขปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 27
5016052410008นายพลวัฒน์กมุททรงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 18
5026331L10120นางสาวพลอยไพลินรอบรู้เจนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 22
5036252410010นางสาวพลอยฟ้าหมั่นนอกปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 19
5046312M10013นายพสิษฐ์แคล้วโยธาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 26
5056331L10063นางสาวพสุดาตุ้มเพ็ชร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 23
5066232C10036นางสาวพัชญ์สิตาอุดมสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 28
5076353410031นางสาวพัชดากุลดีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 12
5086312M10019นายพัชรพงษ์มาลายปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 27
5096232510037นางสาวพัชรพรธรรมอนุชาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 7
5106236510034นางสาวพัชราภรณ์ศรุติภัทรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 4
5116236510029นางสาวพัณณิตาเจริญวัยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 5
5126331L10034นางสาวพัณณิตาดอกคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 24
5136261410001นางสาวพัณณิตาพรมอ่อนปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 27
5146251510051นางสาวพัดชาศรีสุวรรณ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 1
5156053810009นางสาวพัทธ์ธีราสังฆทิพย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 12
5166353410028นายพันธกรสุขเจริญปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 13
5176443510015นางสาวพัศราวตรีทุนดีปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 26
5186112410020นายพัสกรวิทาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 28
5196219410018นางสาวพาขวัญใจปิงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 1
5206215410007นางสาวพาขวัญพรมนัดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 4
5216336D10067นางสาวพิชชากรกลิ่นชมชื่นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 6
5226315M10005นางสาวพิชชาพรเก่งกลางปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 5
5236214410017นางสาวพิชญาภานพคุณปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LG 25
5246254510046นางสาวพิณทิพย์อ่องบางน้อยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 13
5256312C10043นายพิพรพงษ์ขะระเขื่อนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 29
5266312N10016นายพิพัฒน์สายยืนยงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LD 30
5276212810009สิบเอกพิภูบุญโพธิ์ทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LC 11
5286213410002นางสาวพิมพ์นิภาณ ระนองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 11
5296336D10022นางสาวพิมพ์มาดาพึ่งบางปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 7
5306431A10001นางสาวพิมพิศาจรัสมนัสกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 25
5316331L10129นางสาวพิมภิยาบุญชูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 26
5326216810011นายพิรพลโหมดช้างใหญ่ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 12
5336418G20001จ่าสิบตรีพิสิฐช่องลมกรดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2565LL 24
5346331L10142นายพิสิษฐ์สโรบลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 27
5356261410003นายพีรณัฐวงศ์พิชยฐิตปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 28
5366331L10069นายพีรธัชสรประดิษฐปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 28
5376235510010นายพีระพลเร่งรัดปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 9
5386236C10048นางสาวพุธิตาเขมานุกูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 8
5396336D10064นางสาวเพชรลดายืนตระกูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 9
5406353410012นางสาวเพ็ญนภาภูศรีดาวปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 4
5416331L10015นางสาวเพ็ญวิภาศรีพรหมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 29
5426251510053นางสาวแพรววลีนันตสินปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 2
5436334D10013นายไพรรัชมาสิงห์บุญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 1
5446332D10001นายไพโรจน์เชื้อวงค์พรหมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 29
5456316M10012นายไพศาลคุ้มพงษ์พันธ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 13
5466331G10004นางสาวฟ้าพิมพ์ทองอิศรางกูร ณ อยุธยาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LR 30
5476231C10043นางสาวเฟื่องฟ้าปุเรโตปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 1
5486153P10004นายภคนันท์รักอู่ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 14
5496132D10069นางสาวภคมนเจิมจุติธรรมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RB 30
5506353410004นางสาวภชนิภาจันทร์เปล่งปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 15
5516236510010นางสาวภัคกัญญาเอื้ออภินันท์สกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 10
5526353410006นางสาวภัคจิราประสารสิทธิ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 5
5536331L10100นางสาวภัคจิราพิทักษ์วงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 2
5546441420002นางสาวภัคภรขวัญสุขศรีปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 2
5556254510006นางสาวภัทรกันย์พันธุ์ภูปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 2
5566312N10001นางสาวภัทรธิราวงค์อาวาสปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 1
5576331L10087นางสาวภัทรพรแจ่มกระจ่างปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 3
5586331L10085นางสาวภัทรภรอยู่หลงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 4
5596443510013นางสาวภัทราภรณ์ประดับทองปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 27
5606312N10020นายภาคภูมิทองแขกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 2
5616319C10024นายภาคภูมิศรีเลอจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 16
5626018410012นายภาณุชิตอุดมกิจไพบูลย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2565LL 25
5636254510019นายภาณุพงศ์กานดาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 3
5646214N10007นายภาณุพงศ์มาประชาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 28
5656212410005นายภาณุพงศ์รูปชัยภูมิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 3
5666235C10031นายภานุวัฒน์พันธ์หนองแห้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 10
5676435N10008นายภานุวัฒน์วงศ์ภาคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 24
5686319C10004นายภานุวัฒน์สาดวอนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 17
5696234510008นางสาวภาวิณีคูณทวีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 2
5706446510007นางสาวภาวินีชิณพันธ์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารการศึกษา2565LC 8
5716231510047นายภาสกรวิศิษฎ์ธรรมศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 5
5726232410008นายภูดิศช้างอ้นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 1
5736214410036นายภูบดินทร์แสงศรีจันทร์รัตน์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 29
5746253810002นายภูริชสินเพราะปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 16
5756252410003นายภูริชาพัชระโภคินปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 20
5766232510021นายภูริวัตรวิภูสิทธิกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 2
5776114410055นายมนตรีทรัพย์พาลีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LH 30
5786231510038นางสาวมนัสนันท์คนฟูมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 6
5796336D10031นางสาวมัสยาขาวสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 11
5806214410024นายมานพพรโล้สุวรรณปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 1
5815814410071นางสาวมาริษาเสนาทปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 2
5826441410020นางสาวมาริสาจันทร์นิเวศน์ปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 3
5836231510001นางสาวมาลีเมืองนาคินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 3
5846251510059นางสาวมิ่งขวัญฤทัยโสรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 8
5856312C10005นางสาวมิณท์ธิฌาญ์สมบัติหล้าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 4
5865914410036นางสาวมินตราทองประดิษฐ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2564LJ 3
5876431A10003นางสาวเมทิณีไพรขุนทดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 7
5885832C10079นางสาวเมษาศรีไพรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 2
5896331L10088นางสาวเมิงตาใส่ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 8
5906334D10005นางสาวยศวดีพึ่งพิงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 3
5916314M10004นายยอดรักสวัสดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 4
5926131L10036นายยุทธนานันทนธาดาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 9
5936214410034นางสาวโยษิตาเกษมรัติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 5
5946213410015นายรณฤทธิ์ยิ้มปราโมทย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 12
5956214410021นายรติพงษ์จุลมุสิกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 6
5966236710006นางสาวรพีพรศิริพินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 12
5976236410001นางสาวรวินท์นิภาดังกลางปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 4
5986113410023นางสาวรวิษฎาเกตุแก้วปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 13
5996443510011นางสาวรวีวรรณแสงประเสริฐปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 28
6006231410007นางสาวรสรินแซ่พ่านปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LM 25
6016234C10021นางสาวรสสุคนธ์อินทะทรัพย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 4
6026353410001นางสาวรสิตาโชติเสนปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 6
6036312M10008นางสาวรสิตาสุขสมัครปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 5
6046251510056นางสาวรักษณาวีพลสว่างปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 27
6056443510009นางสาวรังสินีสุธีร์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 29
6066231C10016นางสาวรัชดาภรณ์ทองเปลวปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 10
6076134410019นายรัชธารพรสายเล็นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2564RE 5
6086216410032นางสาวรัชนีกรกุลสอนนานปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 14
6096232510002นางสาวรัชนีกรควนนอกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 3
6106334D10033นางสาวรัชนีกรนางวงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 6
6116254510030นายรัชพลภู่ทองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 4
6126213M10015นายรัฐวุฒิอัครเดชไพบูลย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 14
6136254410007นางสาวรัตนทิพย์คุ้มพวกปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 14
6146136C10014นางสาวรัตนาญาติตาอินทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 13
6156134C10049นางสาวรัตนาทองมาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 7
6166336D10020นางสาวรัตนาภรณ์เล็งศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 14
6176251510055นางสาวรัตนาวดีบุญปกปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 28
6186314G10002นางสาวรัตนาวดีเสือส่านปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 7
6196232410014นายราเชนทร์เนตรสุริวงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 4
6206254C10010นางสาวรามิลศรีประจักษ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 5
6216331L10022นางสาวรุ่งตะวันสีหานนท์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 11
6226214410031นางสาวรุ่งนภาใจหาญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 8
6236336D10066นางสาวรุ่งนภาดิษฐเกิดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 15
6246331L10014นางสาวรุ่งนภาแหยมบำรุงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 12
6255972020015นายเริงศักดิ์เพชรหัสตระกูลปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 9
6266312C10047นายโรจนฤทธิ์สุดสีขาวปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 6
6276232510013นายฤทธิไกรพิมพ์ศิริปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 5
6286234510004นายฤทธิพรจินดาสิงห์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 8
6296336D10056นางสาวลดาวัลย์ศรีสกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 16
6306251510065นางสาวลลดาวสุสิริเกษมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 9
6316232C10035นางสาวลลิตาชัยชาญพันธุ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 6
6326331L10032นางสาวลลิตาท้วมอรุณปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 13
6336231410004นางสาวลลิตาบุษบาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 14
6346331L10039นางสาวลลิตามีคลองโยงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 15
6356231C10057นางสาวลักษิกาสอิ้งทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LM 26
6366312C10013นายลาภินปานสิลาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 7
6376331L10101นางสาวลูกน้ำเมฆบังวันปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 16
6386432N10004นางสาววจิราภรณ์สุขสอาดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาดยุคดิจิทัล2565RC 30
6396216410003นายวชิรวิทย์พิมพ์แสงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 15
6405831L10177นางสาววธิดาแสนเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 17
6416235510026นางสาววนัสนันท์วงษ์สุขดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 11
6426334D10019นางสาววนัสนันท์สุทธวาวันปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 9
6436452D10003นางสาววนิชากองศรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม2565RL 29
6446353410021นางสาววนิดาประไพชาติปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 17
6456332N10010นางสาววนิดาสำแดงพันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 7
6466251510071นางสาววนิดาหวังสิวกลางปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 10
6476254C10011นางสาววรเกตุสะดารัตน์สมนัสปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 15
6486219410007นายวรชัยไพรโสภาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 18
6496251510027นางสาววรดาเกตุสวัสดิ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 3
6506331L10079นางสาววรดาครองเพ็ชรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 18
6516234510013นางสาววรดาคล้ายแก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 10
6526432N10003นางสาววรดาเพิ่มผลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาดยุคดิจิทัล2565RD 1
6536353410016นายวรเมธขำวงค์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 18
6546312C10063นายวรเมธสายทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 8
6556331L10033นางสาววรรณภาปาปัดถาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 19
6566053810013นางสาววรรณิภาเปลี่ยนสีทองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 19
6576312N10017นางสาววรรวิษาแต่งแดนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 9
6586216410027นางสาววรรัตน์จงคงคาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LK 14
6596214410044นายวรราชเจริญชาติปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 9
6606316N10006นางสาววรวรรณประถมปัทมะปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 16
6616236710001นางสาววรวลัญช์มงคลนันท์ธนินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 17
6626231C10052นางสาววรัญญาชื่นตาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 20
6636254410001นายวรัญวัฒน์จันทร์รัตนวงศ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 6
6646261410013นายวรากรเจนสาริกิจน์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 29
6656232510028นายวรากรณ์วงค์อาษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 8
6666361C10014นางสาววรางคณาทองน่วมปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 30
6676316M10016นายวริทธิ์ธรฤทธิ์ศักดิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 17
6686312C10014นายวรินทร์เจิมรัตนรุ่งเรืองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 10
6696341410030นางสาววรินทรเอิบแจ้งปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 5
6706331L10134นางสาววริยาโป๊ะน้อยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 21
6716336D10006นางสาววริวรรักษาคำปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 18
6726232510039นายวริศเต็กตระกูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 9
6736231510005นางสาววริศราศรีสุวรรณปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 22
6746132410044นางสาววริศราสุพันธะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 10
6756219410015นางสาววริศราแสงสูงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LL 28
6766331L10109นางสาววริศราอิ่มพันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 23
6776254710004นายวรุตน์คุ้มแว่นปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 7
6786234510007นางสาววลัยลักษณ์เศรษฐกิจพงศาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 11
6796332D10029นางสาววลินาสุริยจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 11
6806235C10021นายวสันต์ชนนิยมปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RE 26
6815916410034นายวสินสุขสวัสดิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 18
6826316N10005นายวัชรากรรุ่งรัศมีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 19
6836331L10044นางสาววัณวิสาภัคสุขสุเดชปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 24
6846232C10017นายวันชัยเจียมเด่นงามปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 8
6856453P10045นายวันชัยแว่นแก้วปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 20
6866331L10020นางสาววันวิสาทับถนนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 25
6876213M10009นายวายุจิ๋วบำรุงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 15
6886331L10012นางสาววารุณีดาวสิงห์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 26
6896332N10008นางสาววารุณีถือมาลาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 12
6906253810018นางสาววิกานดาอยู่แสงปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 21
6916418G10002นายวิชาญชัยบุญแสงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2565LL 26
6926353410029นายวิทวัสเนตรคะณาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 22
6936232C10026นายวิทิตพุกสุริย์วงษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 9
6946444010001นายวินัยเละใบน้อยปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LA 13
6956331L10040นางสาววิภาพรวิเศษชูปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 27
6966312C10048นางสาววิมลธาราแสงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 11
6976334D10022นางสาววิมลศิริขอเจริญสุขปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 12
6986232510008นางสาววิลาวัลย์ตาทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 13
6996231410010นางสาววิไลวรรณแจ่มพุ่มปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 28
7006231L10040นางสาววิไลวรรณบุญทั่งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 29
7016261410028นายวิษณุเจียสุวรรณปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RS 1
7026232C10009นางสาววิสุดารื่นเริงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 14
7036453P10039พระมหาวิสุทธิพรอุปฮาดปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565 
7046312M10020นายวีรพลศรีบุญรอดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 12
7056441410030นายวีรยุทธลอยเกตุปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 6
7066232510024นางสาววีรวรรณฝึกฝนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 15
7076261410023นายวุฒินันท์กำทรัพย์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RS 2
7086213M10031นายวุฒิพงศ์โคกเทียนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 16
7096231510043นางสาวแวววรรณสดชื่นแจ่มใสปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LS 30
7106251510012นางสาวศรัญญาถาวรคำปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 29
7116254510055นางสาวศราลีสุวรรณศรีปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 8
7126219C10001นายศราวุธขุนคำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 19
7136013N10011นายศราวุธเติมธนะศักดิ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 17
7146135410007นายศราวุธเรืองศิลป์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RG 12
7156253810013นางสาวศศิธรช่อพุ่มปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 23
7166236C10029นางสาวศศิธรดิษฐเจริญปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RH 5
7176331L10114นางสาวศศิธรตาเมืองมูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 1
7186254510031นางสาวศศิธรทองเนียมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 16
7196232710007นางสาวศศิธรบูรณะดิษปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 16
7206231L10119นางสาวศศิธรมงคลธงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 2
7216254710007นางสาวศศิประภากุลทองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 9
7226443510012นางสาวศศิประภาทารพันธ์ปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LB 30
7236253410031นายศศิพงค์มาตมูลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 24
7246331L10097นางสาวศศิวัลย์กุฏีศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 3
7256214410016นางสาวศศิวิมลกลีบกลางปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LG 26
7266446510039นายศักดาบุตรน้อยปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารการศึกษา2565LC 9
7276214410025นายศักดิ์สิทธิ์อุทัยพิบูลย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 10
7286453P20001นายศักดิ์สิทธิสุพรรณ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 25
7296261410006นางสาวศิญาทิพย์ตันติศักดิ์ชัยชาญปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RS 3
7306353410003นางสาวศิภิญญาโสภาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 7
7316353410014นางสาวศิริกัลยาการปรีชาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 13
7326232C10054นางสาวศิรินภาฉ่ำกลางปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 17
7336216310010นางสาวศิริประภาตนชัยภูมิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 20
7346234510009นางสาวศิริพรคชเสี้ยมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 13
7356254410019นางสาวศิริพรพันธ์ลำเจียกปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 17
7366261410017นางสาวศิริพรมีเลี้ยงปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 12
7376336D10030นางสาวศิริมาศหงษ์ศรีจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 19
7386336D10023นางสาวศิริลักษณ์วิลัยพิศปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 20
7396114410010นางสาวศิริลักษณ์สุขเพิ่มปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 11
7406251510066นางสาวศิริวนันท์โพธิแพทย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 4
7416153P10003นางสาวศิริสาสรสิทธิ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 26
7426312N10005นายศิวพงษ์สวัสดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 13
7436312N10021นายศุภกรล้อมกันปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 14
7446441410006นายศุภโชคนาเจริญปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 7
7456312N10015นายศุภณัฐกอบชัยธนไพศาลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 15
7466314Q10001นายศุภณัฐผสมทรัพย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 12
7476312N10018นายศุภณัฐพลายด้วงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 16
7486252410014นายศุภพลหอมจันทร์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 21
7496335D10024นางสาวศุภวรรณฟองอนันตรัตน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 25
7506219410024นายศุภวัฒน์เจริญวัฒนกูลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 2
7516332Q20001นายศุภวัตน์สุขทวีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 18
7526312N10013นายศุภวิชสำเภาทองปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 17
7536351710011นางสาวศุภาพิชญ์จรัสรติกุลปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 30
7546213710001นายเศรษฐสิทธิ์เชาว์เกิดสว่างปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2564LG 18
7556151410102นายษิขุญาพัฒน์กลีบแก้วปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 1
7566113810011นายสมเกียรติเส็งมาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 19
7576314M10017นายสมชายหงสาวดีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 13
7586251410001นายสมประสงค์กรำสวาทปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 2
7596314M10016นายสมพรจันทร์เกษปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 14
7606331L10046นายสมมิตรแจบกระโทกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 4
7616234510014นางสาวสมฤทัยระเบียบปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 4
7626253810016นางสาวสมฤทัยรัตนกำภรณ์ชัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 27
7636332D10043นางสาวสมิตาแซ่เบ๊ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 19
7646113810012นายสรภัสแซ่จิวปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 20
7656319C10014นายสรวิชญ์ดาบลาอำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์2565LM 20
7666446510041นายสราวุธทองแสงปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์การบริหารการศึกษา2565LC 10
7676443810026พระสราวุธโหมดศรีปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565 
7686441410002นางสาวสโรชากั้วะห้วยขวางปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 8
7696214410014นางสาวสโรชาสะอาดศรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 15
7706443810043นางสาวสวิตตาโยธาพลปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LC 1
7716252410009นายสหพตน้อยวงษ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 22
7726115410023นายสหรัฐลิ้มตระกูลปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 6
7736435N10017นายสัณหณัฐจันละมูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 26
7746312C10079นายสาโรชอดใจปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 18
7756331L10115นางสาวสาลินีเอี่ยมอ่องปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 5
7766253P10001นางสาวสาวิตรีธิศาเวชปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 28
7776431A10012นางสาวสาวิตรีนวลสายปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 6
7786214410037นางสาวส่าหรีเมฆขำปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 16
7796441410011นางสาวสำเภามีบุญปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 9
7806253810007นางสาวสิญากรศิโรรัตนพาณิชย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 29
7816013N10009นายสิทธิชัยอรรคอุดมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 21
7826232C10013นายสิทธิโชคเดชพันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RA 3
7836453P10018นายสิทธิพงษ์มะลิวัลย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RP 30
7846135410006นายสินชัยแย้มพยุงปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565 
7856234510012นายสิรภัทรติ่งทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 14
7866232410013นางสาวสิริกรโพธิ์แก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 20
7876214410039นายสิริเดชอยู่ชนะปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LG 27
7886341410007นางสาวสิริภายวนแมปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 10
7896251510050นางสาวสิริมาสิทธิศาสตร์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 3
7906231C10024นางสาวสิริรัตน์เถาวัลย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 7
7916219410003นางสาวสิรีทิพย์ดีขะมาตย์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 21
7926331L10042นางสาวสิรีธรสุขประเสริฐปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 8
7936232410002นายสืบสกุลงามเดชปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 21
7946331L10108นางสาวสุกัญญาศรีมันตะปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 9
7956232410022นายสุกิตติรอดกระทึกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 22
7966251510048นางสาวสุจิราเรืองสุรีย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 4
7976231410012นางสาวสุชญาใจมั่นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 10
7986332D10008นางสาวสุชาดาณัฐรังสิมาปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 23
7996234510017นางสาวสุชาดาเป๋าสูงเนินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 15
8006231510009นางสาวสุชาดาวังทะพันธ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 11
8016336710001นางสาวสุชาดาสุนทราวิรัตน์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 21
8026453P10030นางสาวสุชีราการประเสริฐปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 1
8036219C10006นางสาวสุญดาราชนิยมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 22
8046453P10048นางสาวสุณีโกฎคำลือปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 2
8056254410014นายสุดยอดขันตยาภรณ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RR 10
8066331L10052นางสาวสุดารัตน์จูมทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 12
8076231C10037นางสาวสุทธิกานต์สิงห์ซอมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 13
8086231510026นางสาวสุทธิดาพรึ่งสมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 14
8096236510009นางสาวสุทธิดาวงค์ศิริปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 22
8106453P10010นายสุทีแก้วปานปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 3
8116231410015นางสาวสุธิดายมจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 15
8126453P10080นางสุนันแสนสมปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 4
8136236510032นางสาวสุนิตาตั้นเส้งปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 23
8146251510018นางสาวสุนีย์วงค์สุขปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 5
8156336710002นางสาวสุพัชฌาโถน้อยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 24
8166234C10012นางสาวสุพิชญาตันเอี่ยมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 5
8176234510018นางสาวสุพิณยากลิ่นดอกแก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 16
8186254410013นายสุภทัตขำมีศักดิ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมีเดีย2565RQ 18
8196234510015นางสาวสุภัคศรนาคสมทองปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 17
8206331L10023นางสาวสุภัทราปุริตาเนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 16
8216331L10051นางสาวสุภาพรแก้วลอยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 17
8226336D10028นางสาวสุภาพรจินดาชาติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 25
8236453P10028นางสาวสุภาพรบุญเต็มปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 5
8246331L10137นางสาวสุภาพรอ่อนสาลุนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 18
8256336D10063นางสาวสุภารัตน์นามศรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 26
8266261410012นางสาวสุภาวดีสาเสาร์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RS 4
8276152410011นายสุเมธขำวิจิตราภรณ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 23
8286212410016นายสุรชัยเกษตรไพรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 19
8296441620001นายสุรชัยทองสินชัยเลาหะปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 11
8306331L10081นายสุรเดชนาคสีดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 19
8316236510004นายสุรธัชมาพิทักษ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 27
8326314Q10002นายสุรนันท์ปลิดดอกปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 17
8336216410025นายสุรพิชญ์แก้วคงปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 21
8346312N10004นายสุริยะแสวงคุณปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 20
8356331L10067นางสาวสุริยะกาลวงศ์จิรวัฒนกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 20
8366215410001นางสาวสุรีมาศขันตรีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 7
8376251510040นางสาวสุวดีวิบูลย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 6
8386336D10048นางสาวสุวนันท์สุขจิตปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 28
8396314N10001นางสาวสุวรรณรัตน์โสภัณฑ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 18
8406235C10002นางสาวสุวรรณาวิสูงเรปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565RE 30
8416435N10001นางสาวสุวิญชาศรีพลอยปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 27
8426219410022นายเสด็จทิมวงศ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 23
8436352D10003นางสาวเสาวณีย์เชื้อชัยปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม2565RL 30
8446214410005นางสาวเสาวลักษณ์พยัพปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 19
8456336D10037นางสาวโสรญาทองป้อมปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RJ 29
8466231510036นางสาวโสรยาสาละปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LM 27
8476453P10042นางสาวหนึ่งเมษาพินิจวงศ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 6
8486235C10001พระมหาหาญวิชัยพันทะวงศ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ2565 
8496232510010นางสาวอณัญญาทองหล่อปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 24
8506234510003นายอดิศรกู้ตระกูลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 18
8516314M10011นายอดิศรบัวเพชรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 20
8526261410019นายอดิสรศิริกุลปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RS 5
8536251510023นางสาวอติกานต์ทิมมาศย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RK 11
8546334D10024นายอติชาติสุดประสงค์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 19
8556315M10006นางสาวอติพรธงกลางปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 8
8566112410032นายอติวิชญ์เหรียญจื้อปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 21
8576251410009นางสาวอทิตยาแจ๋วประยูรปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 7
8586335D10030นางสาวอทิตยาผดาวัลย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจดิจิทัล2565RG 28
8596131L10162นางสาวอทิตยาศรีสมบัติปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 21
8606261410021นายอธิธัชวิริยะชูศรีปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RR 16
8616213N10008นายอธิวัฒน์เกิดเรียนปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 22
8626134D10009นางสาวอนันตญาสีสดปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 20
8636453P10007นายอนันตพลเชื้อโพล้งปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 7
8646231510032นางสาวอนุรักษ์ดอนโคกสูงปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 22
8656441410009นายอนุรุธเสถียรเดชากุลปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 12
8666312N10014นายอนุวัฒน์เรืองวงษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 22
8676341410014นายอนุวัฒน์อั๋นประเสริฐปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 13
8686231C10070นางสาวอนุสราแก้วการไร่ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 23
8696215410009นางสาวอภิชญาวงศ์ภูธรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ2565LK 9
8706251510049นางสาวอภิญญาลาสาปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 8
8716234C10006นางสาวอภิญญาศุภสรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 8
8726353410035นายอภิภูมิชาครประดิษฐ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RM 8
8736313M10013นายอภิรักษ์อินพิทักษ์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 23
8746172010005นายอภิรัตน์ชื่นกลิ่นปริญญาเอกบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LA 10
8756231510030นายอภิลักษ์ช้างเผือกปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 24
8766252710004นายอภิวัฒน์สมบูรณ์ทรัพย์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 24
8776236C10045นายอภิศิษฐ์อบรมทรัพย์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการจัดการ2565RG 30
8786252410001นายอภิสิทธิ์กุลคำปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2565RL 11
8796334D10015นางสาวอมรรัตน์ศิริพินปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 21
8806331L10111นางสาวอรจิราทิเสยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 25
8816212410009นางสาวอรญาสุติญญามณีปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 23
8826443510003นางสาวอรปรียาเลินไธสงปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LC 2
8836314M10010นายอรรถพลแก่นจันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 21
8846216310016นางสาวอริศราวรรณจำเริญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมความปลอดภัย2565LL 22
8856332D10047นางสาวอริสราดาวสรปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 25
8866443510004นางสาวอริสราหงษาชุมปริญญาโทศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565LC 3
8876231C10049นางสาวอริสาสวนศรีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 26
8886441410016นายอรุณนวกิจเจริญยิ่งปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 14
8896453P10034นางอรุณรัตน์จันทร์เรืองปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 8
8906232510017นางสาวอลิสราพัฒนแหววปริญญาตรีบริหารธุรกิจการตลาด2565RC 26
8916431A10008นางสาวอวัฒษราปกประโคนปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 27
8926334D10042นางสาวออนอุมาแก้วสุวรรณ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 22
8936334D10036นางสาวอ้อมดาวกินเย็นปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 23
8946231510042นางสาวอัจฉราวดีอุ่นจันทร์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LP 4
8956334D10006นางสาวอัญชลีมุ่งอ้อมกลางปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 24
8966312M10026นางสาวอัญรัตน์ภู่จันทร์ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า2565LE 24
8976113410031นายอัฐเมษฐ์ปันพรปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล2565LG 24
8986219410013นายอัษฎาวุธลาทาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 3
8996314M10007นายอาทิตย์สะอาดเอี่ยมปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา2565LJ 22
9006231510015นางสาวอาทิตยามงคลสวัสดิ์ปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 28
9016231410003นางสาวอาทิตยาอุยบางเตยปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LM 28
9026234510005นางสาวอาทิติยาศรีพนาจารุกุลปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RE 25
9036441410032นายอานนท์แย้มโชติปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 15
9046219410008นางสาวอารีบุญเกิดรอดปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 24
9056234410005นางสาวอารียาเพชรดีปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบริหารทรัพยากรมนุษย์2565RD 6
9066361J20020นายอาวุธภิญโญยงปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RS 6
9076441420006นายอำพลกลิ่นบัวแย้มปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 16
9086453P20005นายอิชฌน์วิธอภิธรรมวงศ์ปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์2565RQ 9
9096261410007นายอิทธิพลชูสังวาลย์ปริญญาตรีนิติศาสตร์นิติศาสตร์2565RS 7
9106341410021นางสาวอินทิราสิงห์สายปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 17
9116251510064นายอุกฤษณ์กาติ๊บปริญญาตรีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ2565RL 9
9126341410009นางสาวอุษาธิตะจารีปริญญาโทบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ2565LB 18
9136219410026นายเอกรัฐวรเตชะคงคาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2565LM 4
9146418G10001นายโอริสสาดิถีเพ็ญปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม2565LL 27
9156331L10077นางสาวไอรดานาคแก้วปริญญาตรีบริหารธุรกิจการบัญชี2565LT 29