ใบสมัครเรียนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
Master of Science Program in Management of Digital Technology Innovation


ประวัติส่วนตัว (Personal Data)


ประวัติการศึกษา (Education Background)


ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และตระหนักดีว่าการละเลยไม่แจ้งข้อความ หรือการให้ข้อความที่ไม่ถูกต้อง จะเป็นผลให้ผู้สมัครไม่สามารถรับการ พิจารณาเข้าศึกษา หรือหมดสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ต้องคืนเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียม ที่ได้ชําระไว้แล้วทั้งสิ้น

ค่าสมัครและลงทะเบียนแรกเข้า
1. ชำระค่าลงทะเบียน 5,500 บาท
โอนเข้าบัญชีชื่อ " มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ "
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 191-0-17882-9
2. แอดไลน์ @SAUINFO เพื่อส่งหลักฐานการชำระเงิน
3. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
19/1 ถนนเพชรเกษม เขตหนองแขม กรุงเทพ 10160
โทร 02-807-4500
  • คำถามที่พบบ่อย 
  • หลักสูตรที่เปิดสอน

Start your own web page with Mobirise