เลือกรายการเพื่อเข้าใช้งาน   
  เกี่ยวกับลงทะเบียน เกี่ยวกับเพิ่มรายวิชา  
ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา



ตรวจสอบผลการลงทะเบียน


ลงทะเบียน

ลงทะเบียนเพิ่ม
**หมายเหตุ**
นักศึกษาที่ไม่ใช่กองทุนต้องจ่ายเงินค่าลงทะเบียนก่อนถึงจะลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาได้