Mobirise

เตรียมคุณสู่ผู้นำยุคใหม่ พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณ เพื่อพูดคุยและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่แนะแนวโดยตรงพร้อมรับโบรชัวร์หลักสูตร และรายละเอียดการสมัครเรียน


8 เหตุผล

ทำไมต้องเรียน M.B.A. ที่ SAU?

1

ออกแบบมาจากความต้องการขององค์กรธุรกิจ

หลักสูตร M.B.A. ของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มาจากการศึกษาวิจัยความต้องการในการจ้างงานจากองค์กรธุรกิจ และนำผลการศึกษามาออกแบบรายวิชาในหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้จ้างงานอย่างแท้จริง ทำให้ผู้ที่เรียนในหลักสูตรนี้มีโอกาสในการหางานที่มากขึ้น

2

องค์ความรู้ที่ทันสมัยจากสถาบันชั้นนำระดับโลก

เนื้อหาของรายวิชาในหลักสูตร M.B.A. ของ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้รับการคัดสรรและกลั่นกรองมาจากองค์ความรู้ที่มีความทันสมัย จากสถาบันการศึกษาและองค์กรธุรกิจชั้นนำทั่วโลก ผู้เรียนจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้จริง

3

ผู้สอนเป็นผู้บริหารตัวจริงจากภาคธุรกิจ

ผู้เรียนจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากอาจารย์ผู้สอนที่เป็นนักบริหารตัวจริงในภาคธุรกิจ ที่จะมาแชร์ความรู้ มุมมอง กรณีศึกษา และความท้าทายที่เกิดจากประสบการณ์การทำงานจริง ที่ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

4

มีการเชื่อมโยงกับเครือข่ายองค์กรธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ เป็นผู้บริหารและบุคลากรที่มาจากภาคธุรกิจชั้นนำ ที่มีเครือข่ายทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบในการทำงานได้ในอนาคต

5

เพิ่มคุณภาพการเรียนด้วยระบบ Block Course

ด้วยการให้ความสำคัญกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงออกแบบตารางการเรียนแบบ Block Course ที่เรียนครั้งละวิชา วิชาละ 4-5 สัปดาห์ ทำให้ผู้เรียนมีสมาธิจดจ่อกับเนื้อหามากขึ้น ลดความสับสน และได้รับความรู้อย่างเต็มที่

6

สะดวกสบายด้วยการเรียนผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้นำการเรียนผ่านระบบ Distance Learning ที่มีการปฏิสัมพันธ์แบบ Real-Time Interactive มาใช้ร่วมกับการเรียน M.B.A. ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกสถานที่เรียนได้ด้วยตนเอง ประหยัดเวลาและการเดินทาง เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

7

เรียนจบหลักสูตรภายในระยะเวลา 1.5 ปี

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ออกแบบหลักสูตร M.B.A. ให้มีระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรเพียง 1.5 ปี เพื่อให้ผู้เรียนใช้เวลาสั้นที่สุดในการศึกษา ลดผลกระทบจากการลางานมาเข้าชั้นเรียน และยังได้รับประโยชน์จากการนำวุฒิการศึกษาไปใช้ในการปรับเลื่อนตำแหน่ง และการพัฒนาตนเองอีกด้วย

8

เข้าถึงการเรียนได้ง่ายขึ้นด้วยโปรแกรมผ่อนชำระ

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่มีคุณภาพ หลักสูตร M.B.A. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ จึงแบ่งการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาออกเป็น 4 งวด เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายครั้งละจำนวนมาก และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาในหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมได้ง่ายยิ่งขึ้น


Professional

เข้มข้น สอนโดยผู้บริหารตัวจริงจากภาคธุรกิจ


Interactive

ใช้เทคโนโลยี​การเรียนการสอนแบบ Real-Time Interactive


Network

เชื่อมโยง​กับเครือข่าย​ธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ​ในการทำงานในอนาคต
IQA

บัณฑิต​วิทยาลัย​ได้รับการตรวจประกันคุณภาพ​ระดับคณะ (IQA)​
ในระดับ ดีเยี่ยม ประจำปีการศึกษา​ 2561


Copyright © Southeast Asia University Tel. 02-807-4500 ext. 190,192 http://www.sau.ac.th