แบบประเมินสำหรับบุคลากรและอาจารย์ประจำปีการศึกษา 2564

ประเมินความพึงพอใจ ด้านสุนทรีภาพทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.๑๑)

รายการประเมินระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
มากปาน
กลาง
น้อยน้อย
ที่สุด
การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิด วัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
3. การปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่ง
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อ และส่งเสริมให้กับบุคลากรร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์(สมศ.๑๖.๑)

รายการประเมินระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
มากปาน
กลาง
น้อยน้อย
ที่สุด
การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์
1. มีนโยบายและดำเนินการโดยจัดให้มีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมให้ มีด้านคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถทางเทคโนโลยี ในทุกระดับการศึกษา
2. มีนโยบายและดำเนินการโดยจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมให้มีด้านคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถทางเทคโนโลยี
3. มีการกำหนดให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเสริมด้านคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถทางเทคโนโลยี
4. มีการติดตามผลด้านคุณธรรม ทักษะการปฏิบัติทางเทคโนโลยีของนักศึกษาจากการประเมินผลรายวิชา/ การสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
5. มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมด้านคุณธรรม เชี่ยวชาญปฏิบัติ สามารถทางเทคโนโลยี อย่างต่อเนื่อง
6. มีการพัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ์ ทำให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่า แก่สังคม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม


ความพึงพอใจในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ (สมศ.๑๗)

รายการประเมินระดับความพึงพอใจ
มาก
ที่สุด
มากปาน
กลาง
น้อยน้อย
ที่สุด
ความพึงพอใจ ที่สะท้อน เอกลักษณ์ ของสถาบัน
1. มีการจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษา
2. การมีส่วนร่วมของท่านในการดำเนินกิจกรรม/ โครงการ ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาความรู้ เสริมทักษะการปฏิบัติงานของบุคลากรและนักศึกษา
3. มีผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามเอกลักษณ์ ที่เป็นการให้โอกาส คุณธรรม เชี่ยวชาญความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ที่ทำให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่สังคม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหลังจากกดปุ่มบันทึกแล้วถือว่าการประเมินเสร็จสิ้น